Meld. St. 28 (2011–2012)

Gode bygg for eit betre samfunn

Til innhaldsliste

1 Oversikt over figurar, tabellar og tekstboksar

Figuroversikt

Kapittel 1 Regjeringas bygningspolitikk – ei innleiande drøfting

Figur 1.2 Regjeringas visjon og mål for bygningspolitikken 18

Kapittel 2 Byggsektoren i Noreg

Figur 2.2 Forenkla framstilling av fasane i levetida til bygningar 21

Figur 2.3 Verdikjeda i byggjenæringa 22

Figur 2.4 Fordelinga av bygningsareal (BTA) for bustader og næringsbygg 23

Figur 2.5 Igangsette bustader etter bustadtype, 1990–2011 24

Figur 2.6 Igangsetjing av andre bygg enn bustader fordelt etter hovudbyggtype, 1993–2011 25

Figur 2.7 Balassa-indeks av omsetninga i BAE-næringa i 2009 26

Figur 2.8 Sysselsetjing i BAE-næringa, 2010 26

Figur 2.9 Bustadprisar, byggjekostnadsindeks for bustader og konsumprisar, 1992-2011 27

Figur 2.10 Utvikling i timeverksproduktiviteten, 2000–2011 27

Kapittel 3 Kompetanse og utvikling i byggsektoren

Figur 3.2 Skisse til organisering av Bygg21 38

Figur 3.3 Døme på opplæringstilbod henta frå NESO (Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon) 42

Kapittel 4 Berekraftige kvalitetar i det bygde miljøet – frå arkitektur til byggavfall

Figur 4.2 Potensiell ròterisiko i Noreg frå 1961 til 1990 og i år 2100 61

Kapittel 6 Meir effektive byggjesaksprosessar

Figur 6.2 Offentlege aktørar og oppgåver i plan- og byggjesaksprosessen 85

Figur 6.3 Enklare prosess mellom plan og byggjesak 90

Tabelloversikt

Kapittel 2 Byggsektoren i Noreg

Tabell 2.1 Regulatoriske verkemiddel – nasjonale 30

Tabell 2.2 Relevante EU-direktiv som set rammer for norske regulatoriske verkemiddel 31

Tabell 2.3 Økonomiske verkemiddel 31

Tabell 2.4 Verkemiddel som gjeld kompetanseutvikling, innovasjon og informasjon 32

Kapittel 3 Kompetanse og utvikling i byggsektoren

Tabell 3.1 Førebels tidsplan og oppgåver for Bygg21 38

Tabell 3.2 Oversikt over løyvingar til byggrelatert forsking gjennom ulike program i Forskingsrådet 2007–2011 40

Kapittel 7 Det offentlege som pådrivar og førebilete

Tabell 7.1 Statlege, fylkeskommunale og kommunale bygg. Bygningsareal (BTA) 103

Oversikt over tekstboksar

Kapittel 1 Regjeringas bygningspolitikk – ei innleiande drøfting

Boks 1.1 Kva er bygningspolitikk? 7

Boks 1.2 Ny teknologi i bil og bygg 12

Boks 1.3 Eit scenario for byggsektoren i framtida (2030) 17

Kapittel 2 Byggsektoren i Noreg

Boks 2.1 Stort vedlikehaldsbehov i offentlege bygg 24

Boks 2.2 Effektiviteten varierer mykje i byggjenæringa 28

Boks 2.3 Norsk byggjenæring skal bli klok av skade 28

Kapittel 3 Kompetanse og utvikling i byggsektoren

Boks 3.1 Samarbeidsprogram med byggjenæringa 37

Boks 3.2 Andre «21-satsingar» i Noreg 39

Boks 3.3 Samarbeid mellom næringa og styresmaktene i Storbritannia og Danmark 39

Boks 3.4 Slik fungerer inkubatorordninga 41

Boks 3.5 Blakstadmodellen – elevar byggjer kommunale passivhus 44

Boks 3.6 Lærlingskule 44

Boks 3.7 Etter- og vidareutdanningstilbod i bygningsvern og restaurering 46

Boks 3.8 Build Up Skills i Noreg 46

Boks 3.9 Kommunal rådgjeving i Asker 48

Boks 3.10 Byggforskserien 49

Boks 3.11 Standardisering 49

Kapittel 4 Berekraftige kvalitetar i det bygde miljøet – frå arkitektur til byggavfall

Boks 4.1 Statens byggjeskikkpris 54

Boks 4.2 Norsk Form 55

Boks 4.3 Framtidas bygder 55

Boks 4.4 Staten sikrar kulturhistoriske verdiar 55

Boks 4.5 Bygg og Bevar 57

Boks 4.6 Trebasert Innovasjonsprogram og KlimaTre 58

Boks 4.7 Høghus i tre 58

Boks 4.8 NOU om klimatilpassing 60

Boks 4.9 Klima og sårbarheitsanalyse for bygningar i Noreg 60

Boks 4.10 Universell utforming og tilgjengelege bygg 62

Boks 4.11 Oppgradering til universell utforming gjennom langsiktig forvaltning 64

Boks 4.12 Helse- og miljøfarlege stoff 65

Boks 4.13 Kva har inneklimaet å seie? 67

Boks 4.14 Luftlekkasjar, ventilasjon og energibruk 67

Boks 4.15 Hus og helse 68

Boks 4.16 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) 69

Boks 4.17 Farleg avfall 69

Boks 4.18 BREEAM NOR 69

Kapittel 5 Berekraftige kvalitetar i det bygde miljøet – energibruk

Boks 5.1 Klimagassregnskap.no 74

Boks 5.2 Framtidens byer 75

Boks 5.3 Rapport frå Arnstad-gruppa 76

Boks 5.4 Passivhus 77

Boks 5.5 EU-direktiv og handlingsplan for energitiltak i bygg 80

Boks 5.6 Energieffektivisering i Danmark 81

Kapittel 6 Meir effektive byggjesaksprosessar

Boks 6.1 Samkommuneprosjektet i Nord-Trøndelag 88

Boks 6.2 Parallell handsaming av plan og byggjesak 90

Boks 6.3 Arbeidstilsynets byggjesakshandsaming 92

Boks 6.4 «Varepakken» 95

Boks 6.5 ByggSøk 96

Boks 6.6 Geointegrasjonsprosjektet og eBygg 97

Boks 6.7 Eit scenario for den digitale bygginga 98

Kapittel 7 Det offentlege som pådrivar og førebilete

Boks 7.1 Seriøsitet i byggjenæringa 106

Boks 7.2 Levetidskostnader 106

Boks 7.3 Miljø- og arealrapportering i England 107

Boks 7.4 Kommunar set ambisiøse energikrav 108

Boks 7.5 Leverandørutvikling 110

Boks 7.6 Offentleg–privat samarbeid om innovasjon 110

Boks 7.7 Digitalisering og nye arbeidsprosessar 111

Boks 7.8 Evaluering og benchmarking i dansk byggjeverksemd 112

Til forsida