Meldingar til Stortinget

Meld. St. 28 (2011–2012)

Gode bygg for eit betre samfunn

Gode bygg for eit betre samfunn

Les dokumentet

Ein framtidsretta bygningspolitikk

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget