Meldingar til Stortinget

Meld. St. 28 (2011–2012)

Gode bygg for eit betre samfunn

Gode bygg for eit betre samfunn

Les dokumentet

Ein framtidsretta bygningspolitikk

Følg meldinga på Stortinget