Meld. St. 28 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Gode bygg for eit betre samfunn

Gode bygg for eit betre samfunn

Les dokumentet

Ein framtidsretta bygningspolitikk

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no