Stortingsmeldingen Gode bygg for eit betre samfunn - Meld. St. 28 (2011-2012)

Bygningsmeldingen, Meld.St. 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn - Ein framtidsretta bygningspolitikk, ble lagt fram i juni 2012 og behandlet i Stortinget i desember 2012, se Innst. S. 129 S (2012-2013).

Meld. St. 28 Gode bygg for eit betre samfunn er den første samlede meldingen om bygningspolitikk som er lagt fram for Stortinget.

De byggene som settes opp i dag, vil stå i mange tiår. De skal dekke behovene for framtidige generasjonar, derfor må det bygges ut fra hensynet til god og langsiktig kvalitet.

Stortingsmeldingen varsler et forenklingsarbeid som skal redusere tidsbruk og kostnader for involverte parter i byggesaker. Flere enkle byggetiltak skal kunne gjennomføres uten at det er nødvendig å søke kommunen først. Målet er å redusere omfanget av saker med 30 prosent. 

I dag må utbyggere gjennom mange byråkratiske trinn fra tidlig plan til ferdig bygg. De møter ofte uventede hindringer og må ta omkamper. Byggesøknadene og kommunenes saksbehandling skal på sikt skje digitalt og bli mer brukervennlig. 

Bygg står for omlag 40 prosent av energibruken i Norge. Det er behov for å redusere bruken av energi i bygg for å bidra til en mer miljøvennlig og tryggere energiforsyning. Gjennom klimaforliket i Stortinget i 2012 er det varslet at energikravene til nye bygg vil skjerpes til passivhusnivå i 2015, og nesten nullnivå i 2020. Kravene skal settes på bakgrunn av utredninger av konsekvenser for samfunnsøkonomi, helse og kompetansen i byggenæringen. Det meste av energibruken skjer i eksisterende bygg. Her vil regelverket for nybygg ha særlig effekt. Virkemidlene for å redusere energibruk i eksisterende bygg er økonomiske virkemidler, blant annet støtte til Enova og økt kompetanse og informasjon hos de som eier og drifter bygg. 

Meldingen gir en beskrivelse av byggsektoren og situasjonen i byggenæringen.  Bygge- anlegg- og eiendomsnæringen omsetter årlig for 600 milliardar kroner. Verdien av byggene er på seks billioner kroner. Boligmassen står for to tredeler av disse. Det ligger med andre ord store verdier i bolig- og byggsektoren. BAE-næringen er en av Norges største og viktigste næringer, og behovet for god kompetane i alle ledd er vesentlig. Det blir gjort mange feil i prosjektering og praktisk bygging. Samtidig viser tall at produktivitetsutviklingen er lavere enn i mange andre næringer. For å møte behovet for et kunnskapsløft i næringen, ble et langsiktig samarbeidsprogram mellom staten og næringen, Bygg21, etablert våren 2013.