Meld. St. 29 (2011–2012)

Samfunnssikkerhet

I denne meldingen til Stortinget redegjør regjeringen for ulike tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Angrepene den 22. juli 2011 satte samfunnets beredskap på prøve og er gjenstand for en bred gjennomgang i meldingen.

Les dokumentet:

Følg saken Oppfølging etter 22. juli

 • Pressemelding

  Myndighetenes håndtering av terrortrusselen sommeren 2014

  Myndighetenes håndtering av terrortrusselen sommeren 2014 har identifisert en rekke lærings- og forbedringspunkter, selv om hovedbildet er at trusselsituasjon ble godt håndtert.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Styrker beredskapen og arbeidet mot radikalisering

  Regjeringen foreslår en kraftig tiltakspakke mot terror, og vil øke bevilgningene med nærmere 130 millioner kroner til politiet, kriminalomsorgen og kommunene.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  Diskuterte nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet

  Hvordan man kan styrke samarbeidet om samfunnssikkerhet mellom de nordiske landene ble diskutert på en konferanse i Brussel nylig. Representanter fra de nordiske land, EU og Nato deltok.

  Utenriksdepartementet

 • Proposisjon

  Prop. 79 L (2014-2015) - Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret)

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i politiloven. Formålet med lovforslaget er å oppfylle kravet i Grunnloven § 101 tredje ledd om lovhjemmel for bruk av militær makt mot innbyggerne ved Forsvarets bistand til politiet. Lovforslaget er en angivelse av yttergrensene for Forsvarets potensielle maktbruk.

  Følg proposisjonen på Stortinget

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Proposisjon

  Prop. 61 LS (2014-2015) - Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

  Regjeringens forslag til reform av politiet. Forslaget tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

  Følg proposisjonen på Stortinget

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Foreslår reform av politiet

  Regjeringen fremmet i dag forslaget om reform av politiet. – Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor. Vi foreslår nå en organisering som er bedre tilpasset tjenestene politiet skal levere, som vil sikre et politi som er der når folk trenger det, og som er robust nok til å håndtere de kompliserte etterforskningsoppgavene politiet har, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Enighet om grunnlaget for nærpolitireformen

  Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og justispolitisk talskvinne Iselin Nybø i Venstre vil i dag presentere avtalen mellom regjeringspartiene (FrP/H) og Venstre om grunnlaget for nærpolitireformen.

  Statsministerens kontor

 • Høring

  Høring – kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten

  Høring med forslag til ny kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten. Høringen inneholder også forslag til oppdatert organisasjonskart for hovedredningssentral og lokal redningssentral.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 20.03.2015

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Skjerper lovverket for kjemikalier som kan brukes til å fremstille eksplosiver

  Regjeringen fremmet i statsråd i dag proposisjon om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Instruks om bestemt oppholdssted og meldeplikt

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt instruks til Politidirektoratet om at personer som er utvist fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, men som er vernet mot utsendelse, skal kunne pålegges bestemt oppholdssted, eventuelt også meldeplikt.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Høring

  Høring – Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

  Høring om Tilregnelighetsutvalget utredning.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 27.03.2015

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Samtykke til bevæpning

  – For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell. Dermed imøtekommer jeg Politidirektoratets faglige vurdering av behovet for å iverksette tiltak som følge av den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter 31. oktober, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  Styrker beredskapen

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å øke bevilgningen til DSB og Sivilforsvaret på grunn av ekstraordinære utgifter i forbindelse med skogbranner og flom i 2014.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Regjeringen trapper opp innsatsen mot hvitvasking og terrorfinansiering

  Regjeringen vil opprette et nasjonalt kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. – Hensikten er å få på plass en sektorovergripende strategi for å forebygge og avdekke terrorfinansiering og hvitvasking av utbytte fra profittmotivert kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Proposisjon
 • Pressemelding

  Kostnader etter terrortrusselen

  Regjeringen har i dag fremmet forslag om tilleggsbevilgninger for til sammen 77,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 for å dekke kostnader ved håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Bedre beredskap og sikrere krisehåndtering

  For å øke sikkerheten og bedre beredskapen foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 68 millioner kroner. I tillegg foreslår Regjeringen å halvere responstiden for helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss for politiet fra to til en time, øke bevilgningen til materiellinvesteringer i Sivilforsvaret og gjennomføre IKT-tiltak som skal gi sikrere krisehåndtering.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Utredning om nytt nasjonalt beredskapssenter

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har mottatt konseptvalgutredningen fra Politidirektoratet om hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser bør innrettes og plasseres. I utredningen lanseres Grønmo som alternativ lokalisering til Alna.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Høring

  Høring - forslag om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt (fremmedkrigere)

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 03.10.2014

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Regjeringen nedsetter digitalt sårbarhetsutvalg

  Regjeringen nedsetter i dag et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og senke den digitale sårbarheten i samfunnet.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  Regjeringen styrker forskningen på samfunnssikkerhet

  Forskningsrådets nye program for samfunnssikkerhet (SAMRISK II) har tildelt 55 millioner kroner til seks nye forskningsprosjekter.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Styrker nordisk beredskap

  De nordiske landene vil utvikle en innsatsstyrke som skal drive redningsarbeid for nordiske behov. – Tett samarbeid styrker de nordiske landenes evne til å løse redningsoperasjoner effektivt når det trengs, og jeg er veldig fornøyd med å utvikle nabohjelpen ytterligere, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  Tilsyn med JDs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

  Etter regjeringsskiftet i fjor høst er for første gang en tilsynsrapport om arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet i regjeringssystemet offentliggjort.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Styrker beredskapen

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 20,9 millioner kroner til en rekke tiltak for å bedre beredskapen – blant annet anskaffelse av nye redningshelikoptre og etablering av gradert videokonferanseutstyr i departementene.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Anundsen døgnbemanner senter for nasjonal krisehåndtering

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har nå innført døgnbemanning i det sivile situasjonssenteret som overvåker og håndterer kriser.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Artikkel

  Vil bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering

  Norge har for første gang utarbeidet en nasjonal risikovurdering for bekjempelse av hvitvasking og terror­finansiering. En ekspertgruppe fra Justisdepartementet, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Politidirektoratet, ØKOKRIM og Politiets sikkerhetstjeneste står bak arbeidet.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Tale/artikkel

  Styrket beredskap

  Statsministerens kontor skal styrkes for å gi økt oppmerksomhet på sikkerhets- og beredskapsarbeid, skriver statsministeren og justis- og beredskapsministeren i et innlegg Aftenposten.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Vil skjerpe lovverket for bombekjemikalier

  Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Styrker beredskapen

  Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å bedre beredskapen i Norge. Blant annet vil regjeringen styrke Beredskapstroppen med 15 millioner kroner til økt bemanning, etablere en database over bombekjemikalier og gjøre situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet døgnbemannet.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Beredskapssatsingen fortsetter

  Regjeringen fortsetter sin omfattende innsats for å styrke beredskapen etter 22. juli og foreslår nå å øke bevilgningen til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Milliardsatsing på politiet

  Regjeringen foreslår å øke budsjettet til politi og påtalemyndighet med én milliard kroner. – Vi vil blant annet øke bemanningen til politiet lokalt og fornye IKT-løsningene for å gjøre det mulig å jobbe smartere, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Innfører krav om skytevåpen i politiets patruljebiler

  Regjeringen innfører fra i morgen, 1. oktober, krav om at politiet skal ha skytevåpen tilgjengelig i sine patruljebiler.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyheit

  Høyring om nye forskriftsreglar for sikkerheitssaker etter utlendingslova

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høyring eit forslag om nye reglar i utlendingsforskrifta. Reglane gjeld handsaming av utlendingssaker som rører ved grunnleggande nasjonale interesser eller utanrikspolitiske omsyn (sikkerheitssaker).

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Ny instruks for redningstjenesten

  Regjeringen styrker samordningen av redningstjenesten gjennom en ny instruks. Hovedredningssentralens to operasjonssentraler i Bodø og på Sola videreføres, men slås sammen til én organisatorisk enhet ledet av en redningsdirektør.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Marinejegerkommandoen på beredskap fra i dag

  Fra i dag er Marinejegerkommandoen (MJK) på beredskap. Dette gjør at de raskt ville kunne bistå politiet i løsningen av kontraterror-oppgaver, og at Forsvarets egen beredskap blir styrket.

  Forsvarsdepartementet

 • Nyhet

  Status for oppfølgingen etter 22. juli

  Her følger en oversikt over hva som er gjort for å følge opp anbefalingene til 22. juli-kommisjonen, vedtakene til Den særskilte komité på Stortinget og de nye tiltakene i meldingen til Stortinget om terrorberedskap.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Høring

  Høring – NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.10.2013

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • NOU

  NOU 2013: 9 - Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer

  Utredning fra utvalg som har analysert utfordringene i norsk politi, med forslag til tiltak for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Politianalysen overlevert til Faremo

  Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalgsleder Arne Røksund overleverte i dag utredningen til justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  De nordiske landene forsterker samarbeidet om felles kriseberedskap

  Det nordiske samarbeidet innen kriseberedskap skal utvikles og forsterkes ytterligere, og har som overordnet visjon et Norden uten grenser. Dette slås fast i den nye Haga-deklarasjonen.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Nye tiltak mot terror og organisert kriminalitet

  Regjeringen foreslår flere lovendringer for å beskytte samfunnet og styrke den enkeltes sikkerhet. Det skal bli straffbart å forberede terrorhandlinger, motta terrortrening og delta aktivt i terrororganisasjoner.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Nye regler for behandling av sikkerhetssaker

  Justis- og beredskapsdepartementet vil at opplysninger som er hemmelige av hensyn til rikets sikkerhet skal kunne legges frem for domstolene i sikkerhetssaker. Departementet foreslår derfor i dag nye regler i utlendingsloven. – Dette skal bidra til at personer som utgjør en trussel mot Norges sikkerhet kan utvises, samtidig som rettssikkerheten ivaretas, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • NOU

  NOU 2013: 5 - Når det virkelig gjelder…

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Melding til Stortinget
 • Pressemelding

  Etablerer helikopterberedskap i Nord-Norge

  Regjeringen har besluttet å etablere helikopterberedskap på Bardufoss i Indre Troms. Helikoptrene der vil kunne frakte politiets styrker ved krisesituasjoner i Nord-Norge.

  Forsvarsdepartementet

 • Nyhet

  Evaluering av Politidirektoratet

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert Politidirektoratet.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  Klargjering om bistandsinstruksen og Grunnlovens § 99

  Instruksen om Forsvaret sin bistand til politiet regulerer det operative samarbeidet mellom Forsvaret og politiet. Grunnlovens § 99 andre ledd gjev ikkje i seg sjølv noko generelt forbod mot bruk av militær makt mot borgarane, men grunnlovsføresegna inneber eit krav om lovheimel for slike tiltak. Forsvarsdepartementet (FD) har fram til no meint at instruksen har vore eit tilstrekkeleg heimelsgrunnlag. Etter det som hendte den 22. juli 2011 har det vore sett på at Forsvaret og skal kunne hjelpa politiet i andre høve enn det som har vore vanleg praksis fram til no, med til dømes fleire skarpe oppdrag saman med eller for politiet. FD har etter desse omstenda føreteke ei ny totalvurdering av saka og difor kome fram til at det beste vil vera at Forsvarets bistand til politiet får ei lovforankring som heimelsgrunnlag. Dette arbeidast det no med, for å unngå noko juridisk tvil i samanheng med Forsvaret sin bistand til politiet.

  Forsvarsdepartementet

 • Nyhet

  Færre og tydeligere krav til politiet

  Regjeringen innfører en mer overordnet og strategisk styring av politiet, med færre, tydeligere mål og krav til resultater. Det går frem av tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2013.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Utvalg om utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige

  Regjeringen har i dag oppnevnt et bredt sammensatt utvalg som skal gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Strengare kontroll med bombekjemikaliar

  Regjeringa vil ha strengare kontroll med privatpersonars tilgang til kjemikaliar. Justis- og beredskapsministaren vil derfor arbeide for å forby privatpersonars tilgang til fleire kjemikaliar som kan misbrukast til å lage bomber.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rapport

  Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste

  Rapport fra Traavikutvalget, som har vurdert prioriteringer, ressursutnyttelse, arbeidsprosesser, kompetanse og organisering i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Regjeringen vil gjennomføre en politianalyse

  – Jeg ønsker et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Derfor nedsetter regjeringen en arbeidsgruppe som skal analysere utfordringene i norsk politi.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Mer trygghet og bedre beredskap

  Regjeringen fortsetter arbeidet for å skape mer trygghet og mindre kriminalitet og foreslår å styrke budsjettet med 713,1 millioner kroner. Store deler av økningen går til oppfølging av 22. juli-kommisjonens forslag til bedre beredskap. I tillegg foreslår regjeringen en milliardinvestering i nye redningshelikoptre.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  Åpnet felles beredskapsstudium for politiet og Forsvaret

  - Vi skal lære av hverandre og bli bedre sammen, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under åpningen av det nye studietilbudet innen beredskap og krisehåndtering.

  Forsvarsdepartementet

 • Pressemelding

  Tydeliggjør ansvaret for objektsikring

  Kongen i statsråd vedtok 24. august en ny instruks som tydeliggjør politiets og Forsvarets ansvar for objektsikring ved bruk av sikringsstyrker fra politiet eller Forsvaret.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  22. juli-kommisjonens rapport på høring

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag 22. juli-kommisjonens rapport på høring. – Vi ønsker en bred deltakelse, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner kommer med innspill, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • NOU
 • Pressemelding

  Åpnet sivilt situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Grete Faremo åpnet i dag det sivile situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet. Etableringen av senteret er ett av flere tiltak som er iverksatt i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli i fjor.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Forbud mot «soloterrorisme» sendes på høring

  Regjeringen sender i dag på høring forslag til kriminalisering av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte på såkalt «soloterrorisme».

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  Bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret

  En ny bistandsinstruks ble vedtatt i dag. Den skal sikre et mest mulig effektivt samarbeid mellom politiet og Forsvaret i krisesituasjoner.

  Forsvarsdepartementet

 • Pressemelding

  Beredskapsmøter i regjeringen

  Statsminister Jens Stoltenberg innfører en ordning med jevnlige møter på regjeringsnivå som systematisk vies beredskapsspørsmål.

  Statsministerens kontor

 • Melding til Stortinget

  Meld. St. 29 (2011–2012) - Samfunnssikkerhet

  I denne meldingen til Stortinget redegjør regjeringen for ulike tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Angrepene den 22. juli 2011 satte samfunnets beredskap på prøve og er gjenstand for en bred gjennomgang i meldingen.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Oppfølgingen etter 22. juli

  Læring etter terrorangrepene 22. juli 2011 er et sentralt tema i den nye stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nyhet

  Justis- og beredskapsdepartementets 22. juli-evaluering

  Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en intern evalueringsrapport etter hendelsene 22. juli. Hensikten er å identifisere læringspunkter og tiltak for å forbedre departementets evne til krisehåndtering.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Justisdepartementets beredskapsoppgaver gjennomgått

  Da Grete Faremo tok over som justisminister, fikk en hurtigarbeidende gruppe i oppdrag å gjennomgå Justisdepartementets sikkerhets- og beredskapsoppgaver. Gruppen har i dag levert sine anbefalinger.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Regjeringskvartalets framtid

  Regjeringen har besluttet at departementene skal ligge samlet i og omkring dagens regjeringskvartal. Hvordan man skal gå videre, vil først bli avgjort etter at regjeringen har gjennomført en bred, åpen prosess der ulike parter skal få komme med innspill.

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Pressemelding

  All kriseinformasjon på ett sted

  Nettportalen www.kriseinfo.no åpnet i dag. Den skal sikre at viktig informasjon fra myndighetene blir tilgjengelig for befolkningen på ett sted under en krise.

  Justis- og beredskapsdepartementet

 • Pressemelding

  Svar om oppfølgingen etter angrepene 22. juli

  Justisminister Grete Faremo har idag besvart spørsmålene den særskilte komité har stilt i forbindelse med behandlingen av redegjørelsene i Stortinget om angrepene 22. juli.

  Justis- og politidepartementet

 • Høring
 • Pressemelding

  Per Bleikelia til Justisdepartementet

  Per Skaugen Bleikelia er midlertidig ansatt i Justisdepartementet i ni uker, fra 2.12.2011 til 31.1.12. Hans arbeidsoppgave vil være å bidra til å gjennomgå departementets beredskapsoppgaver.

  Justis- og politidepartementet

 • Nyhet

  Tilskudd til kommuner etter 22. juli

  Det gis nå tilskudd til kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging av rammede etter 22. juli.

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Proposisjon
 • Pressemelding

  Økte bevilgninger som følge av terrorangrepene 22. juli

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til justissektoren i 2011 med ytterligere 15,7 millioner kroner for å håndtere konsekvensene etter angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli.

  Justis- og politidepartementet

 • Pressemelding

  Over to milliardar kroner meir til tryggleik og beredskap

  Regjeringa held fram arbeidet for å skape meir tryggleik og mindre kriminalitet og gjer framlegg om å auke budsjettet til politiet og påtalemakta med 696 millionar kroner i 2012. Samstundes vil vi auke løyvinga til Nødnett med 1,5 milliardar kroner. – Dette vil vere ein av dei største satsingane på samfunnssikkerheit i Noreg nokon sinne, seier justisminister Knut Storberget.

  Justis- og politidepartementet

 • Nyheit

  80 millionar kroner til oppfølging etter 22.juli

  I samband med terrorhandlingane 22. juli føreslår regjeringa at skjønnstilskotet til kommunane vert auka med 80 millionar kroner til psykososial oppfølging.

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Pressemelding

  Endringer i statsbudsjettet 2011 som følge av angrepene 22. juli

  Regjeringen har i dag fremmet proposisjon for Stortinget om en tilleggsbevilgninger for til sammen 1029,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011 som følge av angrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og Utøya.

  Finansdepartementet

 • Nyhet

  Regjeringen styrker helikopterberedskapen

  Forsvarsminister Grete Faremo offentliggjorde i dag en styrking av helikopterstøtten til Politiet. Fra i dag er Forsvarets helikopterskvadron på Rygge satt i militær beredskap.

  Forsvarsdepartementet

 • Pressemelding

  - Viktig å trekke lærdom for bedre fremtidig beredskap

  - Regjeringen har i dag oppnevnt 22. juli-kommisjonen som skal foreta en uavhengig og bred gjennomgang og evaluering for å trekke lærdom av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya, sier statsminister Jens Stoltenberg.

  Statsministerens kontor

 • Pressemelding

  22. juli-kommisjon

  Regjeringen har besluttet å opprette en kommisjon for å gjennomgå angrepene på regjeringskvartalet og Utøya den 22. juli 2011. - Det er viktig å få klargjort alle sider ved angrepene for å trekke lærdom av det som har skjedd, sier statsminister Jens Stoltenberg.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  Offentlig sørgedag

  Norge er i sorg etter de forferdelige handlingene i Oslo og på Utøya i går. - Omfanget av denne nasjonale katastrofen berører meg dypt og jeg har dyp medfølelse med alle foreldre, søsken, slektninger og venner som har mistet en eller flere av sine kjære, sier justisminister Knut Storberget. Lørdag 23. juli 2011 blir en offentlig sørgedag.

  Justis- og politidepartementet