Meld. St. 3 (2011–2012)

Statsrekneskapen 2011

Statsrekneskapen 2011

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no