Meld. St. 21 (2015–2016)

Ulv i norsk natur — Bestandsmål for ulv og ulvesone

Stortingsmeldingen omhandler forslag til bestandsmål for ulv og en nasjonalt fastsatt ulvesone i Norge. Bestandsmålet skal enten videreføres uendret eller fastsettes som et nytt bestandsmål på 5-8 familiegrupper av ulv i Norge inklusiv grenserevir. I begge alternativer skal det være 3 årlige helnorske ynglinger. Ulvesonens avgrensing endres noe ved at et område i kommunene Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal legges til sonen, og områder vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue, Sør-Odal, Skedsmo, Fet, Sørum, Nes og Ullensaker samt et mindre område nord i Trysil kommune tas ut av sonen.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no

Følg saken Saksgang: Lisensfelling av ulv

 • Rovdyr i Noreg

  Artikkel | Klima- og miljødepartementet

  Vi skal ha rovdyr i Noreg. Samtidig skal vi leggje til rette for at sau, kyr og geiter kan beite i utmarka. Difor skal talet på rovdyr vere på eit bestemt nivå. Talet er sett lågt av omsyn til beitedyr.

 • Regjeringen endrer lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Lisensfellingsperiodens lengde utenfor ulvesonen endres fra 1. oktober til og med 31. mars til å være fra 1. desember til og med 31. mai. Det vil bedre muligheten for lisensfelling på sporsnø om våren samtidig som man fortsatt tar vare på genetisk viktige ulver om høsten.

 • Ingen endring i lisensfellingsperioden for ulv i vår

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Det gjøres ingen endringer i lisensfellingsperioden for ulv denne våren. Det vil si at perioden ikke utvides ut april i år.

 • Oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen

  Høring | Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.03.2018

 • Prop. 63 L (2016–2017) - Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

  Proposisjon | Klima- og miljødepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag til endringer i naturmangfoldloven § 18. Endringsforslaget innebærer at adgangen til uttak av ulv, jerv og bjørn utvides noe. Proposisjonen inneholder også en meldingsdel, hvor det redegjøres for dagens hjemmelsgrunnlag for felling av ulv.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Forslag til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv

  Høring | Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 27.02.2017

 • Ønsker ulveinnspill fra ledende juridiske miljøer

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler for å få flere vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv.

 • Forslag til endring i rovviltforskriften - lisensfellingsperiode ulv

  Høring | Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 11.02.2017

 • Redegjørelse om ulv

  Tale/innlegg | Klima- og miljødepartementet

  Redegjørelse om ulv for Stortinget, av av klima- og miljøminister Vidar Helgesen, 17. januar 2017

 • Fakta om juridiske vurderinger i ulvesaken

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har foretatt meget grundige vurderinger av saken om felling av ulv i fire konkrete revir i Hedmark. Regjeringens utgangspunkt var og er å følge opp både Stortingets bestandsmål og Stortingets krav om en forvaltning i tråd med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

 • Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir. Klima- og miljødepartementet sier derfor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. Tre av revirene ligger i ulvesonen og ett ligger utenfor. Bakgrunnen for beslutningen er at det etter Lovavdelingens syn ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen krever dessuten at det ikke må finnes andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade. Heller ikke dette vilkåret er oppfylt. Lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres dermed fra inntil 47 til 15 ulver.

 • Nytt bestandsmål og ny sone for ulv

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har kommet med forskrift om nytt bestandsmål for ulv. I tråd med Stortingets vedtak skal målet være på 4-6 årlige ynglinger (ungekull) av ulv i Norge. Endringene i rovviltforskriften trer i kraft straks.

 • Meld. St. 21 (2015–2016) - Ulv i norsk natur

  Melding til Stortinget | Klima- og miljødepartementet

  Stortingsmeldingen omhandler forslag til bestandsmål for ulv og en nasjonalt fastsatt ulvesone i Norge. Bestandsmålet skal enten videreføres uendret eller fastsettes som et nytt bestandsmål på 5-8 familiegrupper av ulv i Norge inklusiv grenserevir. I begge alternativer skal det være 3 årlige helnorske ynglinger. Ulvesonens avgrensing endres noe ved at et område i kommunene Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal legges til sonen, og områder vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue, Sør-Odal, Skedsmo, Fet, Sørum, Nes og Ullensaker samt et mindre område nord i Trysil kommune tas ut av sonen.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Ulv i norsk natur

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen foreslår i stor grad å videreføre dagens bestandsmål og ulvesone, men med visse tilpasninger basert på erfaringene med rovviltforliket fra 2011. I stortingsmeldingen "Ulv i norsk natur – bestandsmål for ulv og ulvesone" ønsker Regjeringen å videreføre dagens norske ambisjonsnivå for bevaring av ulvebestanden.

 • Naturmangfoldloven

  Lov | Klima- og miljødepartementet

  Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

  Se loven på lovdata.no