Meld. St. 23 (2016–2017)

Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no