Meld. St. 28 (2015–2016)

Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 8.1 

Figur 8.1

De direkte kostnadene til grunnopplæringen er i hovedsak knyttet til lærerlønninger, utstyr og lokaler. Denne stortingsmeldingen foreslår tiltak som samlet sett innebærer endringer i grunnopplæringens innhold, og det legges til grunn at de foreslåtte endringene ikke vil ha konsekvenser for de ordinære driftsutgiftene i grunnopplæringen.

Utvikling av nye læreplaner, støtte og veiledningsmateriell

Departementet vil utvikle nye læreplaner for alle gjennomgående fag i grunnskolen og i videregående opplæring med sikte på innføring tidligst fra og med høsten 2019. Kostnadene ved læreplanutvikling er blant annet knyttet til honorar til medlemmer i læreplangruppene som skal utarbeide læreplanene, utgifter til reise og opphold i forbindelse med møter i læreplangruppene, høringsmøter med berørte parter, tilrettelegging for samisk opplæring, diverse etterarbeid som trykking, utsendelser i forbindelse med høring m.m.

En læreplanprosess må ha tilstrekkelig tid for å sikre god helhet og sammenheng i læreplanverket, god forankring i forkant av ikrafttredelsen m.m. Det legges derfor til grunn at læreplanutviklingen vil ta minst 2–3 år for alle læreplanene i fag, det vil si fra oppdraget gis til ny læreplan trer i kraft.

Kunnskapsdepartementet anslår kostnadene til læreplanutvikling til mellom 1,5 og 2 mill. kroner per læreplan. Dette inkluderer også kostnader til utvikling av støtte- og veiledningsressurser parallelt. Med utgangspunkt i at det vil være behov for å utvikle om lag 15 nye læreplaner for videregående opplæring, anslås de totale utgiftene for utvikling av nye læreplaner i alle fag i grunnskolen og i videregående opplæring til å bli mellom 20 og 30 mill. kroner, fordelt over minst 2 år. Kostnadene dekkes innenfor KDs og Utdanningsdirektoratets rammer.

Deling av faget kunst og håndverk på ungdomstrinnet

Departementet vil vurdere om faget kunst og håndverk på ungdomstrinnet skal deles i to deler med ulike fordypninger. En del skal ha vekt på kunst og estetikk, og en del skal ha vekt på praktisk håndverk. Elevene må velge én av fordypningene. En eventuell deling kan ha økonomiske og administrative konsekvenser for skolene med hensyn til lærerstillinger, utstyr og annet. Departementet vil i arbeidet med å utrede en deling av faget kunst og håndverk, også vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene, og eventuelt komme tilbake til dette i de årlige budsjettene.

Utskifting av læremidler

Hvorvidt det blir nødvendig å skifte ut læremidlene i skolen som følge av at det utvikles nye læreplaner i fag, avhenger blant annet av hvor store endringene i læreplanene blir. Kommunene og fylkeskommunene er i rammetilskuddet kompensert for utskifting av alle læremidlene i løpet av tre år. Dersom det blir behov for å skifte ut alle læremidlene raskere enn dette, det vil si i løpet av ett eller to år, vil det innebære merkostnader for kommunene. I årene i forkant av nye varslede læreplaner, vil kommunene normalt ikke gå til innkjøp av læremidler tilpasset gammelt læreplanverk. Dette innebærer en mindreutgift for kommunen i 1–2 år før nye læreplaner er på plass. De første årene etter utskiftingen vil det også være et mindre behov for utskifting enn normalt. En raskere utskifting av lærebøker i alle fag på alle årstrinn vil med andre ord delvis bety en merutgift og delvis en forskyvning av utgifter mellom år.

Et eventuelt behov for læremiddelutskifting vil altså både være avhengig av hvor store endringene i læreplanene for fag blir, og innføringstakt for de nye læreplanene. Departementet vil vurdere behovet for læremiddelutskifting i forbindelse med det foreslåtte læreplanarbeidet, og komme tilbake til de økonomiske konsekvensene i de årlige budsjettene.

Flere eksamener i grunnskolen

Det omtales i denne meldingen at trekkordningen ved utgangen av grunnskolen skal erstattes med en ordning hvor alle elevene skal opp til eksamen i engelsk, matematikk og norsk (hoved- og sidemål) eller andre første- og andrespråk. Utgifter til eksamen i grunnskolen er i dag knyttet til blant annet sensur og klagebehandling. Et foreløpig overslag viser at merkostnaden ved innføring av tre obligatoriske eksamener i grunnskolen vil bli i størrelsesordenen 65 mill. kroner. Tiltaket må vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av fremtidige statsbudsjett.

Lokalt baserte kompetanseutviklingstiltak og videreutdanning

Departementet legger til grunn at summen av de endringene som gjøres i læreplanverket fører til et mer helhetlig læreplanverk og bedre sammenheng både mellom ulike deler av læreplanene, innenfor fagene og mellom fagene, med tydeligere mål, bedre progresjon osv. Lokalt basert utviklingsarbeid i forbindelse med nye læreplaner bør starte i forkant av ikrafttredelsen av læreplanene. Det legges til grunn at det lokale arbeidet med de nye læreplanene skal bygge videre på de erfaringene og den kompetansen som er opparbeidet hos skoleeiere og på skoler etter innføringen av Kunnskapsløftet. Kombinasjonen av nye læreplaner og tilhørende veilednings- og støttemateriell skal bidra til at det lokale læreplanarbeidet i fremtiden blir mer direkte rettet mot og knyttet til planleggingen og organiseringen av undervisningen.

I denne meldingen foreslås det ingen endringer i selve læreplanstrukturen som etter departements vurdering vil utløse et behov for ekstra ressurser til kompetanseutviklingstiltak eller videreutdanning. Et eventuelt behov for ekstra ressurser til lokalt basert utviklingsarbeid vil avhenge av hvor store endringer som gjøres i læreplanene for fag. Departementet vil vurdere om det er behov for ekstra ressurser til kompetanseutviklingstiltak i forbindelse med det foreslåtte læreplanarbeidet, og eventuelt komme tilbake til de økonomiske konsekvensene i de årlige budsjettene. Departementet vil i læreplanarbeidet også vurdere behovet for å se midlene til videreutdanning i sammenheng med en fornyelse av skolens læreplaner for fag.

Evaluering

Virkningen av den foreslåtte fagfornyelsen skal evalueres. Evalueringen dekkes innenfor Kunnskapsdepartementets ramme.

Til forsiden