Meld. St. 28 (2015–2016)

Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet

Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever. Stortingsmeldingen varsler at det skal utarbeides en strategi for fagfornyelsen som ivaretar bred involvering og tilstrekkelig tid til hvert trinn i prosessen.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no

Følg saken Saksgang: Fagfornyelsen

 • Nye læreplaner skal gi elevene tid til mer fordypning

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole er nå fastsatt, og skal tas i bruk fra skolestart neste høst. – Med de nye læreplanene får skolen et verdiløft, og vi legger til rette for at elevene skal lære mer og bedre. Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

 • Sanner legg fram nye læreplanar for skolen

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  18. november legg kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram nye læreplanar i skolen. Fagfornyinga er den største endringa i norsk skole sidan Kunnskapsløftet blei innført i 2006.

 • Strategi for fagfornyelsen

  Plan/strategi | Kunnskapsdepartementet

  Strategien for fagfornyelsen ble lansert av Kunnskapsdepartementet i 2017. Den ble til i enighet med partene i fagfornyelsen: Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Elevorganisasjonen. Det er Kunnskapsdepartementet som tar de prinsipielle beslutningene i fagfornyelsen for å sikre at fornyelsen er i tråd med stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. Strategien synliggjør læreplanutviklingens ulike faser på et overordnet nivå og la grunnlaget for en åpen og bred involveringsprosess.

 • Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Vi fornyer nå skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

 • Sanner legg fram forslag til nye læreplanar

  Nyheit | Kunnskapsdepartementet

  Mandag 18. mars legg kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram forslag til nye læreplanar i skolen. Fagfornyinga er den største endringa i norsk skole sidan Kunnskapsløftet blei innført i 2006.

 • 7000 innspill til læreplanskissene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Utdanningsdirektoratet har fått inn 7000 innspill til skisser for 49 læreplaner i skolen. – Vi er i gang med et viktig og omfattende arbeid med å fornye innholdet i skolen. Elevene skal møte en skole hvor de lærer og mestrer, der fagene blir mer relevante og fremtidsrettede. Det er bra at vi får debatt om skissene til nye læreplaner, og at ulike meninger kommer frem, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Fornyer innholdet i skolen

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Vi fornyer fagene og gir elevene rom for å lære mer og lære bedre. Vi gir også skolen et verdiløft. Det vil forberede elevene bedre for livet etter skolen og for fremtidens arbeidsliv, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Kjerneelementene i fagene fastsettes før sommeren

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet mottar i dag Utdanningsdirektoratets anbefalinger til hva kjerneelementene i fagene skal være. I løpet av prosessen har de fått ca. 6700 innspill.Kjerneelementene skal fastsettes før 1. juli og angir retningen for de nye læreplanene. Arbeidet med selve læreplanene for fagene starter opp nå i juni.

 • Meld. St. 28 (2015–2016) - Fag – Fordypning – Forståelse

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever. Stortingsmeldingen varsler at det skal utarbeides en strategi for fagfornyelsen som ivaretar bred involvering og tilstrekkelig tid til hvert trinn i prosessen.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Vil fornye og forbedre fagene i skolen

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

 • NOU 2015: 8 - Fremtidens skole

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Utredningen presenterer utvalgets vurderinger av hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene fremover, hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene og hva som kreves av ulike aktører i grunnopplæringen for at fornyelse av skolens fag skal bidra til god læring for elevene. Utvalget anbefaler en fornyelse av fagene i skolen og foreslår fire kompetanseområder som bør vektlegges. Utredningen tar også for seg tiltak som kan bidra til å realisere utvalgets forslag for fremtidens skole.

 • Anbefalinger for fremtidens skole

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  I fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag – og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Det mener utvalget som ga rapporten Fremtidens skole til kunnskapsministeren mandag.