Strategi for fagfornyelsen

Strategien for fagfornyelsen ble lansert av Kunnskapsdepartementet i 2017. Den ble til i enighet med partene i fagfornyelsen: Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Elevorganisasjonen. Det er Kunnskapsdepartementet som tar de prinsipielle beslutningene i fagfornyelsen for å sikre at fornyelsen er i tråd med stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. Strategien synliggjør læreplanutviklingens ulike faser på et overordnet nivå og la grunnlaget for en åpen og bred involveringsprosess.

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring fornyes. Stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet har fastsatt rammene for fornyelsen av fagene. Målet med fagfornyelsen er bedre læring og forståelse for elevene. Skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det de lærer i ulike sammenhenger. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer, skal prioriteringene i fagene bli tydeligere. Fagfornyelsen skal gi gode skolefag med relevant innhold, og progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. Læreplanene skal også gi tydeligere retning for skolenes og lærernes valg av innhold i opplæringen og for vurderingen av elevenes kompetanse.

Læreplanene har nå vært på høring, de skal fastsettes høsten 2019 og tas i bruk av skolene fra høsten 2020. Det er Utdanningsdirektoratet som leder arbeidet med å fornye fagene og mer informasjon om fagfornyelsen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Strategi for fagfornyelsen.