Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Viktig fornyelse av Kunnskapsløftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stortinget behandlet i dag stortingsmeldingen om en fornyelse av Kunnskapsløftet, og sluttet seg i all hovedsak til regjeringens forslag.– Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til en viktig fornyelse av kunnskapsløftet som vil legge grunnlaget for mer og bedre læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stortingsmelding 28, Fag – Fordypning – Forståelse er en oppfølging av det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget. Et hovedpoeng i stortingsmeldingen er at dagens læreplaner er for omfattende og bidrar til overflatelæring i stedet for dybdelæring. 

– Vi skal forenkle læreplanene slik at elevene får konsentrere seg mer om det viktigste i fagene. Samtidig skal vi beholde og videreutvikle de grunnleggende ferdighetene i skolen, nemlig lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. 

Regjeringen fikk støtte til flere endringer i læreplanene, herunder at tre fagovergripende tema (bærekraft, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring) skal prioriteres i fagfornyelsen. Det blir også startet et arbeid med å yrkesrette fellesfagene i yrkesfagene slik at for eksempel matematikkundervisningen skal bli mer relevant for et fremtidig yrke. 

Et forslag om vurdere å dele opp kunst- og håndverksfaget for å sikre et mer yrkesrettet, praktisk fag fikk også flertall. 

– Det er viktig å styrke de praktisk- estetiske fagene. Vi skal også vurdere skjerpede kompetansekrav for nyansatte lærere i disse fagene, og har også foreslått å gjøre dem til eksamenstrekkfag for å styrke deres posisjon i skolen. 

– Dagens stortingsbehandling var viktig, og flertallet har gitt regjeringen støtte til et viktig arbeid for å fornye kunnskapsløftet, sier Røe Isaksen.