Melding om avgjørelse i asylsak

MELDING OM AVGJØRELSE I ASYLSAK

FRA:__________________________________________________________ POLITIDISTRIKT

TIL: _________________________________________________________________________

Borger av: ____________________________________________Frk.nr.: ___________________

Navn:_____________________________________________________ Født: ______________

Siste kjente adresse:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

VEDTAKET ANSEES HERVED MEDDELT PARTEN,

jfr. forv.l. §§ 29 og 12. §29, 1.ledd, 3.pkt.

"Fristen for å klage er 3 – tre – uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til vedkommende part." (vedtak i 1. instans)

§ 12,3.ledd 2.pkt..

"Alle henvendelser og meddelelser fra forvaltningsorganet skal skje til partens fullmektig for så vidt forholdet dekkes av fullmakten."

Vedtak i 1. instans.

Klagefrist er satt til: _____________________________Utreisefrist: _________________

Frist for å begjære utsatt iverksettelse: dato: ________________kl.: _________________

Begjæringen må være innkommet innen fristens utløp, i motsatt fall vil vedtaket bli effektuert uten nærmere underretning til parten.

Avgjørelse på begjæring om utsatt iverksettelse.

Det er gitt utsatt iverksettelse. Søkeren bes avvente resultatet av klagebehandlingen.

Det er IKKE gitt utsatt ivertsettelse.

Avgjørelse på klage.

Vedtaket er endelig avslag på søknad om asyl.

Utreisefristen settes til: _____________Deres klient bes innen _________________ta

kontakt med politiet for å avtale utreise. Oversittelse av denne frist vil kunne medføre pågripelse uten ytterligere varsel.

Vårt telefaksnr.: ____________________tlf. nr.:______________________________