Midlertidig forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

Midlertidig forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

Fastsatt av Justisdepartementet 15. desember 2000 i medhold av lov 24. februar 1995 nr.11 om lotterier m.v. § 2 første ledd annet punktum.

§ 1. Lotterilovens anvendelse

Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. §§ 3 annet ledd, 4, 5 første ledd, 6, 10 og 11 gjelder ikke for lotteri som avholdes om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn.

§ 2 . Meldeplikt

For norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn plikter rederen å gi melding til Lotteritilsynet dersom det avholdes lotteri om bord. Slik melding skal inneholde opplysning om hvilke typer lotteri som avholdes om bord med angivelse av samlet omsetning for hvert lotteri, angivelse av høyeste gevinstmulighet pr spill og samlet gevinstutbetaling i perioden. Dersom det avholdes lotteri gjennom oppstilling av gevinstautomater skal det i tillegg gis opplysninger om antall automater og modelltyper, samt opplysning om samlet omsetning og gevinstutbetaling fra hver enkelt automat.

Melding som nevnt i første ledd gis innen 1. april og 1. oktober med opplysning om lotterivirksomheten i foregående halve kalenderår. Første melding gis Lotteritilsynet innen 1. april 2001 og skal beskrive lotteritilbudet om bord pr 1. januar 2001 uten samlede tall for siste halvår 2000.

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001 og gjelder til og med 31. desember 2002.