Midlertidige retningslinjer for tollmyndighetenes bistand til politied ved inn- og utreisekontroll mv.

1. Innledning

Det rettslige grunnlaget for tollmyndighetenes plikt til å bistå politiet ved inn- og utreisekontroll framgår av utlendingsloven § 22, som lyder:

Politiet har ansvaret for grensekontrollen.

Tollvesenet skal bistå politiet i kontrollen med utlendingers inn- og utreise i henhold til denne loven. Ved utøvelsen av slik kontroll har tollvesenet de samme rettighetene og pliktene som politiet har etter § 15.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om tollvesenets utlendingskontroll og om andre myndigheters adgang til å gjennomføre utlendingskontroll.

Denne plikten er nærmere utdypet i utlendingsforskriften § 4-30, som lyder:

Når tollmyndighetene utfører tollkontroll på ytre Schengengrense, skal tollmyndighetene bistå politiet i kontrollen med utlendingers inn- og utreise etter utlendingsloven § 22, jf. § 15. Det samme gjelder ved tollkontroll på indre Schengengrense dersom det er innført midlertidig grensekontroll etter utlendingsloven § 14.

Dersom tollmyndighetene for øvrig under tollkontroll på indre Schengengrense avdekker at en utlending mangler dokumenter som er gyldige for innreise, eller utlendingen selv uttaler at vedkommende vil søke asyl, eller det for øvrig er grunn til mistanke om at utlendingen mangler adgang til lovlig innreise i Norge, kan tollmyndighetene utføre identitetskontroll, herunder ta kopi av pass eller andre reise- eller legitimasjonsdokumenter samt øvrige beviser, og rapportere dette til politiet.

Justis- og politidepartementet kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføringen av bistandsplikten etter første og annet ledd etter samråd med Finansdepartementet.

2. Generelt om bistandsplikten

 1. Tollmyndighetene skal kun bistå politiet når tollmyndighetene utfører tollkontroll.
 2. Tollmyndighetenes bistandsplikt ved inn- og utreisekontroll på ytre Schengengrenser begrenses til godkjent grenseovergangssted. Etter særskilt anmodning fra vedkommende politimester kan tollmyndighetene også bistå politiet med inn- og utreisekontroll utenfor godkjente grenseovergangssteder der tollmyndighetene er til stede for å drive tollkontroll.
 3. På indre Schengengrenser gjelder bestemmelsen i bokstav b tilsvarende dersom det er innført midlertidig grensekontroll etter utlendingsloven § 14.
 4. På indre Schengengrenser skal det for øvrig ikke drives inn- eller utreisekontroll. Se ellers pkt. 6 om identitetskontroll på indre Schengengrenser.
 5. Bistandsplikten omfatter ikke grenseovervåking og territoriekontroll, herunder alminnelig utlendingskontroll.

3. Nærmere om tollmyndighetenes bistand ved inn- og utreisekontroll på ytre Schengengrenser

 1. All inn- og utreisekontroll skal utføres i henhold til gjeldende regler og retningslinjer og under vedkommende politimyndighets instruksjoner.
 2. Der politiet er til stede på kontrollstedet, skal tollmyndighetenes bistand ved inn- og utreisekontroll utføres etter direkte anmodning fra politiet og under politiets ledelse.
 3. Der politiet ikke er til stede på kontrollstedet, utføres inn- og utreisekontrollen etter vedkommende politimyndighets anmodning og i henhold til gitte instruksjoner.
 4. Der tollmyndigheten uten anmodning fra vedkommende politimyndighet blir kjent med forhold som kan ha betydning for inn- og utreisekontrollen, skal politiet varsles. Kan inn- og utreisekontroll ikke utsettes i påvente av politiets anmodning, iverksettes denne på politiets vegne. Tollmyndigheten rapporterer så snart som mulig til politiet.
 5. Bokstav a – d gjelder tilsvarende ved midlertidig innføring av inn- og utreisekontroll på indre Schengengrenser.

4. Tollmyndighetenes fullmakter ved inn- og utreisekontroll på ytre Schengengrenser og ved midlertidig innføring av inn- og utreisekontroll på indre Schengengrenser

 1. Når tollmyndighetene bistår politiet ved inn- og utreisekontroll , har tollmyndighetene de samme rettigheter og plikter som politiet når det gjelder adgangen til å foreta visitasjon av person og bagasje med sikte på å fremskaffe legitimasjonsdokument, samt å undersøke kjøretøy, fartøy og luftfartøy for å fastslå om det finnes personer som forsøker å unndra seg inn- og utreisekontroll, jf. utlendingsloven § 15. Tollmyndighetene kan i denne forbindelse ta kopi av pass eller andre reise- og legitimasjonsdokumenter samt øvrige beviser, jf utlendingsforskriften § 4-12 første ledd andre punktum.
 2. Dersom en person søker å unndra seg inn- og utreisekontroll, kan tollmyndighetene pågripe vedkommende med hjemmel i straffeprosessloven § 176 første ledd annet punktum.
 3. Når tollmyndighetene utfører inn- og utreisekontroll etter anmodning fra politiet, har ikke tollmyndighetene hjemmel til å anvende de tvangsmidler som er beskrevet i utlendingsloven kapittel 12 (se Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) side 269 og 411). Det innebærer bl.a. at tollmyndighetene ikke kan:
  • oppta foto og fingeravtrykk av utlending som ikke kan dokumentere sin identitet, eller som det er grunn til å mistenke for å oppgi falsk identitet (§ 100),
  • oppta fingeravtrykk til søk i Eurodac (§ 101),
  • ta beslag i reisedokumenter, billetter eller annet materiale som kan bidra til å avklare eller dokumentere identiteten (§ 104),
  • beslaglegge formuesgoder til dekning av kostnadene ved utreisen (§ 104),
  • foreta pågripelse (§ 106).

5. Form og innhold i bistandsanmodningen til tollmyndighetene ved inn- og utreisekontroll på ytre Schengengrenser og ved midlertidig innføring av inn- og utreisekontroll på indre Schengengrenser. Rapporteringsplikt 

 1. Når politiet er til stede på kontrollstedet og har behov for bistand fra tollmyndighetene, rettes bistandsanmodningen muntlig til den tolltjenestemann som leder tollkontrollen. Tolltjenestemannen skal i ettertid rapportere muntlig til den polititjenestemannen som leder inn- og utreisekontrollen om hva vedkommende har avdekket. Polititjenestemannen avgjør om tolltjenestemannen skal skrive rapport om det som er avdekket eller om polititjenestemannen skal ta det med i sin rapport.
 2. Når politiet ikke er til stede på kontrollstedet og har behov for bistand fra tollmyndighetene, rettes bistandsanmodningen skriftlig til tollmyndighetenes regionkontor. I ettertid skal det utarbeides skriftlig rapport til politiet om det som er avdekket.
 3. Bistandsanmodningen skal ledsages av:
  • mannskapsliste, ev. passasjerliste, med opplysninger om at politiet har foretatt aktuelle registersøk og ev. funn av betydning for kontrollen,
  • kontaktopplysninger (telefonnummer og navn) i politiet,
  • opplysninger om hvor ev. skriftlig rapport skal sendes.
 4. Tollmyndighetenes inn- og utreisekontroll utføres gjennom kontroll av utlendingens identitet opp mot den mottatte mannskapslisten, ev. passasjerlisten. Kontrollen begrenses til å fastslå om vedkommende har gyldig pass eller annet godkjent reisedokument, ev. visum, og om vedkommende er oppført på mannskaps- eller ev. passasjerlisten som fulgte bistandsanmodningen. Dersom det er uoverensstemmelse mellom en persons reisedokumenter og den aktuelle listen, skal politiet kontaktes.
 5. Vedkommende politimester kan inngå nærmere avtale med tollmyndighetenes regionkontor om at anmodning om bistand, samt rapportering, foretas direkte fra vedkommende politimyndighet til tollmyndighetenes lokale kontrollsted.

6. Tollmyndighetenes adgang til å foreta identitetskontroll på indre Schengengrenser

 1. Etter utlendingsforskriftens § 4-30 kan tollmyndighetene ved utførelse av tollkontroll på indre Schengengrenser foreta identitetskontroll av utlending når det blir avdekket at vedkommende mangler dokumenter som er gyldig for innreise, eller utlendingen selv uttaler at vedkommende vil søke asyl, eller det for øvrig er grunn til mistanke om at utlendingen mangler lovlig innreise til Norge.
 2. I tilfeller som nevnt under bokstav a kan tollmyndighetene ta kopi av pass eller andre reise- eller legitimasjonsdokumenter samt øvrige beviser.
 3. Dersom det ved utførelse av tollkontroll etableres mistanke om forhold som nevnt i bokstav a skal politiet kontaktes.
 4. Ved kontroll etter bokstav a kan tollmyndighetene pågripe vedkommende dersom vilkårene etter straffeprosessloven § 176 første ledd annet punktum ellers er til stede. Ved pågripelse skal vedkommende politimester underrettes umiddelbart.
 5. Kontroll etter bokstav a – c skal ikke innrettes som en inn- eller utreisekontroll. 

7. Lagring av opplysninger

Personopplysninger som tollmyndighetene tilegner seg/mottar ved inn- og utreisekontroll og identitetskontroll, kan lagres i tollmyndighetenes registre i henhold til tollmyndighetenes konsesjon inntil opplysningene er overført til politiet. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres.

8. Anmeldelser

Anmeldelse av mulige straffbare forhold utover det som følger av rapporteringsplikten etter pkt. 5 og pkt. 6 skal rettes til vedkommende politimester.

9. Ikrafttredelse mv.

Disse retningslinjene gjelder midlertidig fra 1. januar 2010 og inntil det gis nye retningslinjer, dog ikke ut over 1. januar 2011.