Høring - Ny Screening-forordning

I forbindelse med at EU arbeider med å etablere en ny immigrasjonspakt er det foreslått en egen Screening forordning. Denne rettsakten legger opp til en ny og bedre kontroll på Schengen-yttergrensen for tredjestatsborgere som ankommer uten innreisetillatelse. Kontrollen vil også omfatte personer som ankommer etter søk og redningsaksjoner, samt tredjestatsborgere som blir oppdaget inne på Schengenterritoriet og der det ikke foreligger indikasjoner på at de har reist inn lovlig. Vedlagt ligger forordningen til høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.12.2020

Vår ref.: 20/5190

Høring - Ny Screening-forordning      

Vedlagt ligger høringsbrev med lenker til de originale EU-dokument:

  1. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  2. ANNEX

Departementet ber om uttalelse sendt postmottak@jd.dep.no senest 18.12.20. Forhandlingene er i gang og det framgår av utredningsinstruksen at høringsfristen i Schengen-saker skal tilpasses den tiden som står til rådighet og kan være kortere enn hovedregelen om minst seks uker.

Med hilsen

Dag Egil Adamsen

Avdelingsdirektør

 

Kjetil Fiskaa Alvsåker

Seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

EU-kommisjonen la den 23. september 2020 som en del av den såkalte «migrasjonspakten», frem forslag til rettsakt (forordning) om innføring av «screening» av tredjestatsborgere på yttergrensen.

I hovedtrekk går forslaget ut på følgende:

Formålet med screeningen er å styrke kontrollen av personer som er i ferd med å reise inn i Schengen-området og henvisningen til korrekt prosedyre. EU-kommisjonen har på denne bakgrunn lagt frem et forslag til rettsakt om at alle tredjelandsborgere som ikke oppfyller innreisevilkårene på yttergrensen, dvs. krysser yttergrensen utenfor grenseovergangssteder eller settes i land etter en søk- og redningsoperasjon eller søker om internasjonal beskyttelse på grenseovergangssted, skal gjennomgå en screening. Også tredjelandsborgere som påtreffes på territoriet og der det ikke foreligger noen indikasjoner på at vedkommende har krysset yttergrensen på en regulær måte, omfattes.

Det nærmere formålet med screeningen er å fastslå og verifisere vedkommendes identitet gjennom bruk av personens dokumenter, biometri eller annen informasjon fra vedkommende og søk mot relevante databaser samt registrering av vedkommende inklusive biometri. Videre er formålet - på samme måte som ved visumsøknader eller søknader etter det framtidige framreisesystemet - å kontrollere at vedkommende ikke utgjør en trussel mot den indre sikkerheten. I tillegg skal det gjennomføres en helsesjekk med tanke på å identifisere eventuelle umiddelbare behov for behandling eller behov for isolering for å sikre folkehelsen samt identifisere eventuelt sårbare personer for å ivareta disse på en god måte.

Screeningen skal i utgangspunktet finne sted på et sted i nærheten av grensen og innen fem dager etter pågripelse av vedkommende. Under screeningen skal vedkommende ikke tillates innreise på territoriet.

Personer som gjennomgår screening som ikke søker asyl og ikke oppfyller innreisevilkårene til Schengen-territoriet, skal bortvises eller overføres til kompetent myndighet for retur. Tredjelandsborgere som søker internasjonal beskyttelse skal overføres til asylmyndighetene hvor vedkommende, dersom vilkårene for dette finnes å være til stede, skal underkastes en hurtigprosedyre.

Forslaget legger også opp til at det skal være en uavhengig tilsynsordning i alle medlemsland som skal tilse at de fundamentale rettighetene blir respektert under screeningen samt at nasjonale interneringsregler blir anvendt i tråd med de fundamentale rettighetene.

Forslaget behandles nå i grensearbeidsgruppen i Rådet. Forslaget er Schengen-relevant, slik at Norge deltar i diskusjonene på alle nivåer i rådsstrukturen. Forslaget til rettsakt finnes ved å følge lenkene:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF og

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barneombudet

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Fagforbundet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juristforbundet - Norges Juristforbund

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

LDO - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norges lensmanns- og politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp

Norsk organisasjon for Asylsøkere - NOAS

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk tjenestemannslag

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politijuristene

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Samferdselsdepartementet

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger - SEIF

Sivilombudsmannen

Tekna

UNIO

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

YS