Historisk arkiv

Miljørettet utviklingssamarbeid: Åpen høringsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi ønsker oss mange konstruktive innspill og konkretiseringer i denne høringsrunden, sier de to statsrådene Erik Solheim og Helen Bjørnøy i en felles uttalelse i forbindelse med at Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid nå blir lagt fram til høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2006

Miljøvernminister Helen Bjørnøy og utviklingsminister Erik Solheim oppfordrer alle berørte parter og andre interesserte til å komme med kommentarer og synspunker til Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid.

- Miljøet og livsvilkårene for fattige henger nøye sammen. Norge skal være et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid og denne handlingsplanen bør bli et effektivt styringsdokument for å oppnå dette. Derfor ønsker vi oss mange konstruktive innspill og konkretiseringer i denne høringsrunden, sier de to statsrådene i en felles uttalelse.

I høringsperioden, tentativt 18. mai, vil det bli avholdt et åpent høringsseminar med politisk ledelse til stede. Nærmere opplysninger om dette vil komme snart.

Innspill kan sendes på e-post til miljosek@mfa.no , eller per brev til Utenriksdepartementet, Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling, Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo. Konvolutten merkes "Høringsinnspill til Handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid".

Høringsfrist: 31.05.2006

Vår ref.: UD

Regjeringa har som målsetjing at Noreg skal bli eit leiande land innan miljøretta utviklingssamarbeid. Målsetjinga byggjer på den erkjenninga at miljø og livsvilkår for fattige heng nøye saman. Den handlingsplanen som no blir send på høyring, er eit viktig ledd for å oppnå dette.

Utanriksdepartementet tok til på revisjonen av departementets ”Strategi for miljørettet utviklingssamarbeid” (1997-2005) hausten 2004 med sikte på å vere ferdig med arbeidet i 2005. I mellomtida bad Stortinget UD om å utarbeide ein handlingsplan for ”den samlede miljøinnsatsen i norsk utviklingssamarbeid, for å sikre en mer systematisk gjennomføring av denne delen av bistandsinnsatsen” (ref. Innst.S.nr.93, der Stortinget sluttar seg til Stortingsmelding nr. 35).

Utanriksdepartementet har i samband med utarbeidinga av planen gått inn for ein breitt opplagd prosess for å styrkje den faglege basisen til planen, noko som kan medverke til å gjere han til eit effektivt styringsdokument. Alle partar som saka vedkjem, og andre interesserte, blir med dette oppmoda om å komme med kommentarar og synspunkt, både til innretninga og fokuset i dokumentet.

Departementet ønskjer seg mange gode og konstruktive innspel, også forslag til konkretiseringar.

Frist for å komme med innspel er 31.5.06.

Innspel kan sendast per e-post til miljosek@mfa.no, eller per brev til Utanriksdepartementet, Seksjon for miljø og berekraftig utvikling, Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo. Hugs å merkje konvolutten ”Høyringsinnspel til Handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid”.

Erik Solheim

Helen Bjørnøy

Statsministerens kontor

postmottak@smk.dep.no

Miljøverndepartementet

postmottak@md.dep.no

Nærings- og handelsdepartementet

postmottak@nhd.dep.no

Olje- og energidepartementet

postmottak@oed.dep.no

Kommunal- og regionaldepartementet

postmottak@krd.dep.no

Landbruks- og matdepartementet

postmottak@lmd.dep.no

Helse- og omsorgsdepartementet

postmottak@hod.dep.no

Fiskeri- og kystdepartementet

postmottak@fkd.dep.no

Bioteknologinemnda

bion@bion.no

Bistandstorget

sekretariat@bistandstorget.no

CICERO Senter for klimaforskning

admin@cicero.uio.no

CMI (Chr. Michelsen Institute)

cmi@cmi.no

Kgl selskap for Norges vel

norgesvel@norgesvel.no

Det norske skogselskap

info@skogselskapet.no

Det norske veritas, Svein Mollekleiv

ucuno141@dnv.com

Direktoratet for Naturforvaltning

postmottak@dirnat.no

FAFO

fafo@fafo.no

Forum for utvikling og miljø

forumfor@forumfor.no

FNI

post@fni.no

FN-sambandet

fn-sambandet@fn.no

Inst. for anvendte internasjonale studier

fafoais@fafo.no

Fredskorpset

fredskorpset@fredskorpset.no

Genøk

postmaster@genok.org

GRIP

post@grip.no

Grønn Hverdag

post@gronnhverdag.no

Jordforsk

jordforsk@jordforsk.no

Kirkens Nødhjelp (Atle Sommerfelt)

infodesk@nca.no

Landsorganisasjonen i Norge

lo@lo.no

Miljøfyrtårn

post@miljofyrtarn.no

Miljøstiftelsen Bellona

info@bellona.no

Natur og Ungdom

info@nu.no

Naturvernforbundet

naturvern@naturvern.no

Norges fiskerihøgskole

eksped@nfh.uit.no

Norges forskningsråd

post@forskningsradet.no

Norges skogeierforbund

nsf@skog.no

Norges Veterinærhøgskole

post@veths.no

Norsk Folkehjelp

norsk.folkehjelp@npaid.org

Norsk Hydro ASA

corporate@hydro.com

Norsk Institutt for Luftforskning

nilu@nilu.no

Norsk Institutt for Naturforskning

nina@nina.no

Norsk Institutt for Planteforskning

epost@forskning.no

Norsk Senter for økologisk landbruk

norsok@norsok.no

Norwegian Forestry Group

nijos@nijos.no

PIL - Prosessindustriens Landsforening

pil@pil.no

Bioforsk

post@bioforsk.no

PRIO

info@prio.no

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

sabima@sabima.no

Skogforsk

post@skogforsk.no

Statens Kartverk

firmapost@statkart.no

Statens Vegvesen

firmapost@vegvesen.no

Senter for utvikling og miljø

info@sum.uio.no

SFT

postmottak@sft.no

Vennskap Nord/Sør

godt@vennskap.no

Vestlandsforskning

epost@forskning.no

WWF – Norge

info@wwf.no

UMB Noragric

noragric@umb.no

Utviklingsfondet

u-fondet@u-fondet.no

Østlandsforskning

post@ostforsk.no

Norad

postmottak@norad.no

Riksantikvaren

rv@ra.no

Havforskningsinstituttet

post@imr.no

NIVA

niva@niva.no

FIVAS

fivas@fivas.org

NVE

nve@nve.no

Fiskeridirektoratet

postmottak@fiskeridir.no

Fiskeriforskning

post@fiskeriforskning.no

Akvaplan-Niva

info@akvaplan.niva.no

Røde Kors

nrx.center@redcross.no

Oljedirektoratet

postboks@npd.no

NIBR

nibr@nibr.no

CARE-Norge

care.norge@care.no

Høringsuttalelser

Til toppen