Evaluering av Panorama-strategien

Evalueringsrapporten er utarbeidet av Ideas2evidence og forelå i mars 2020. Rapporten formidler resultatene fra evalueringen av regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina Russland og Sør-Afrika.

En egen delrapport knyttet til studentmobilitet forelå i tillegg høsten 2019.

Det overordnede formålet med evalueringen har vært å etablere kunnskap om hvorvidt Panorama-strategien – og dens virkemidler - har bidratt til et mer helhetlig og langsiktig høyere utdanningssamarbeid med de seks landene, med vekt på samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge.