Rundskriv

Rundskriv N-1/2016 - om gjennomføring av kollektivtransportforordningen, forordning nr. 1370/2007, i norsk rett

Dette rundskrivet er ei rettleiing til lov- og forskriftsendringar som gjennomfører forordning (EF) nr. 1370/2007, kollektivtransportforordninga, i norsk rett.

Les rundskrivet (pdf)