Næringslivets behov for fremtidige transportløsninger

En oppsummering av næringslivets innspill under Samferdselsdepartementets regionale dialogmøter om NTP 2018-2029.

Rapport laget av Olav Grimsbo på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under konferansen "Transport og logistikk 2015" 20. oktober 2015.

Som en del av arbeidet med NTP 2018-2029 har Samferdselsdepartementet arrangert dialogmøter med næringslivet.  Formålet med møtene er å gi næringslivet en mulighet til å formidle sine vurderinger rundt fremtidig transportbehov til departementet.

 

Følgende møter har blitt gjennomført:

Region Nord – Bodø 25.08.2015

Region Midt – Trondheim 01.09.2015

Region Vest – Bergen 08.09.2015

Region Sør – Kristiansand 15.09.2015

Region Øst – Hamar 22.09.2015

 

Noen hovedpunkter fra rapporten:

  • Næringslivet synes å være enig i at økende urbanisering og globalisering vil forsterke behovet for effektiv transport i fremtiden, der norsk næringsliv i stadig større grad utsettes for konkurranse på verdensmarkedet.
  • Økt kapasitet og økt fremkommelighet er viktig for næringslivet, men i mange tilfeller er økt forutsigbarhet det viktigste for mange transporter.
  • Investeringer bør være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og analyseverktøyet bør utvikles til å fange opp ringvirkninger bedre.
  • Det er viktig med økt prioritering av vedlikehold for å redusere vedlikeholdsetterslepet.
  • Arealplanlegging er en viktig del av transportplanleggingen, og må være del av planlegging av terminaler og havner og tilknytning til eksisterende infrastruktur.
  • Avgiftsregimet for de ulike transportformene må gjennomgås for å sikre like konkurransevilkår. Overføring av godstransport til mer miljøvennlige transportformer kan stimuleres gjennom tilskuddsordninger.

Rapporten "Næringslivets behov for fremtidige transportløsninger".