Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Nasjonale strategi og handlingsplan fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Regjeringens hovedformål med å utgi en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet er å angi hvilken retning og hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid i de nærmeste årene.

For hver strategiske prioritering er det angitt en målbeskrivelse for satsingen, statusbeskrivelse og utvalgte områder som skal vektlegges framover. Hvordan regjeringen skal følge opp strategiens utvalgte områder framgår av en detaljert handlingsplan. Handlingsplanen utgis separat, og skal revideres ved behov.

Oppfølgingen av strategien skal dessuten bidra til at beslutningstakere i offentlig og privat sektor spesielt, og befolkningen generelt, skal få økt bevissthet om hvilke
sikkerhetsutfordringer vi står overfor.

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (pdf)
Handlingsplan (pdf)