Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppfølgende spørsmål til virksomhetenes svar på oppdrag 9 om prioriteringer

Etter en første gjennomgang av besvarelsene til oppdrag 9 om prioriteringer har Samferdselsdepartementet flere oppfølgende spørsmål til virksomhetene. Frist for tilbakemelding fra virksomhetene er fredag 29. mai 2020.

Les brevet (pdf)

Svar fra transportvirksomhetene på oppfølgingsspørsmålene til virksomhetenes svar på oppdrag 9 - 29.05.2020 (pdf)

Oversendelsesbrev

Svar på spørsmål 1-85 - Korrigert versjon 25. juni 2020

Vedlegg 1 - Spørsmål 3: Sammenstilling av nøkkeltall.

Vedlegg 2 - Spørsmål 3: Utdyping av ikke-prissatte virkninger og usikkerheter i beregningene fra Jernbanedirektoratet.

Vedlegg 3 - Spørsmål 3: Overordnet vurdering av usikkerheten knyttet til de store prosjektene som er prioritert i Kystverkets svar på oppdrag 9.

Vedlegg - 4 Spørsmål 15: Overordnet vurdering og beskrivelse av påvirkningen på samfunnssikkerhet i investeringsprosjektene fra Statens vegvesen

Vedlegg 5 - Spørsmål 15 Samfunnssikkerhet i Kystverkets forslag til prioriteringer i oppdrag 9.

Vedlegg 6 - Spørsmål 15 Overordnet og innledende vurdering av samfunnssikkerhet i jernbanesektoren.

Vedlegg 7 - Spørsmål 75 Utfordringer og forslag til løsninger sortert per korridor.