Nasjonale prøver og gjennomføring våren 2004

Kommuner og fylkeskommuner

Fylkesmenn

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

200302134

15.09.03

Nasjonale prøver og gjennomføring våren 2004

Nasjonale prøver
Stortinget har gjennom behandlingen av St.prp. nr.1 Tillegg nr. 3 (2002-2003) sluttet seg til at det skal opprettes et nasjonalt system for kvalitetsvurdering. Som et ledd i dette systemet skal det gjennomføres nasjonale prøver i lesing, skriving, matematikk (regneferdighet og tallforståelse) og engelsk for alle elever på fire trinn i løpet av grunnopplæringen.
Ansvar for utvikling og utprøving av de nasjonale prøvene er lagt til ulike forskningsmiljøer.

I samråd med fagmiljøene har man kommet til at de nasjonale prøvene skal holdes ved avslutningen av hovedtrinnene i den 13-årige grunnopplæringen, dvs. på 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen og på grunnkurs i videregående opplæring.

Gjennomføring våren 2004
Utdannings- og forskningsdepartementet har bestemt at nasjonale prøver skal gjennomføres obligatorisk fra og med våren 2004. Prøvene våren 2004 skal omfatte lesing og matematikk på 4. og 10. trinn og engelsk på 10. trinn. Prøvene vil bli gjennomført i april/mai. Læringssenteret vil informere nærmere om tidspunkt for gjennomføring av prøvene.

For engelsk vil prøven bestå av en delprøve i leseforståelse som skal være IKT-basert, og en delprøve i skriving som i likhet med prøvene i de øvrige fagene skal avlegges uten bruk av IKT.

Gjennomføring av prøvene vil ta to til tre timer i de enkelte fag.

Departementet forutsetter at lærerne skal vurdere besvarelser fra egne elever innenfor ordinært årsverk.

Resultatene fra de Nasjonale prøvene vil bli offentliggjort på skoleporten.no. som skal være et nettsted med lett tilgjengelig informasjon om kvaliteten i opplæringen. (Se http://odin/ufd/norsk/utdanning/grunnopplaering/045051-230003 for nærmere informasjon om skoleporten.no). Departementet vil se til at offentliggjøringen skjer innenfor de rammene som personvernhensynet setter.

For å sikre en forsvarlig og pålitelig vurdering av elevenes læringsresultater vil lærere i de aktuelle fagene få opplæring i vurderingsarbeidet. Det vil i tillegg være en kvalitetssikring i form av ekstern medvirkning, dvs at en andel av besvarelsene vil bli trukket ut for ekstern vurdering.

Departementet forutsetter at kvalifisering til vurderingsarbeidet for den enkelte lærer skal skje som en del av tiden avsatt til kompetanseutvikling. Kvalifiseringen antas å ta om lag en arbeidsdag per lærer per prøve. Kvalifiseringen av lærerne må skje både i forkant og i etterkant av at prøvene er gjennomført. Hovedtyngden av kvalifiseringen vil skje etter at prøvene er gjennomført.

Læringssenteret og fylkesmennene vil i samarbeid med skoleeier utarbeide en plan for kvalifiseringen og for den eksterne medvirkning i vurderingen.

Formål
De nasjonale prøvene skal:

  1. være et viktig pedagogisk redskap og et hjelpemiddel i læring og undervisning.
  2. gi informasjon til elever, lærere, skolen, skoleeier, nasjonale myndigheter og allmennheten som grunnlag for dialog og kvalitetsutvikling.
  3. være et betydelig verktøy i kvalitetsvurdering fordi de gir mulighet til å kartlegge utvikling til elever og skoler over tid.
  4. være bedre egnet som indikatorer på kvalitet enn de tradisjonelle eksamensoppgavene og karakterer.

Innhold
De nasjonale prøvene skal ikke bare kartlegge elevenes kunnskaper og ferdigheter, men også elevenes evne til å bruke kunnskaper og ferdigheter i nye sammenhenger, etter mønster fra de internasjonale undersøkelsene PISA og PIRLS.

De nasjonale prøvene skal ved siden av å kartlegge elevenes grunnleggende ferdigheter også kartlegge deres læringsstrategier, motivasjon og mestringsopplevelse i de aktuelle fagene.

Fagmiljøer
Senter for matematikk i opplæringen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo og Telemarksforskning ansvar for prøvene i regneferdighet og tallforståelse, Senter for leseforskning og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling i lesing og Universitetet i Bergen i engelsk. Nasjonale prøver i skriving utvikles ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier og Pedagogisk institutt ved NTNU og bl.a. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Samisk høgskole er i gang med et forprosjekt når det gjelder skriving og lesing i samisk.

Ansvaret for gjennomføring av nasjonale prøver og nødvendig informasjon om dette er lagt til Læringssenteret. Videre informasjon vil komme derfra.

Med hilsen

Johan Raaum e.f.

ekspedisjonssjef

Karen Junker

prosjektleder

Kopi Læringssenteret