Retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning

Retningslinjene for de samiske grunnskolelærerutdanningene er bygd på forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene. De samiske retningslinjene er laga ut fra de nasjonale retningslinjene, med tilpasninger og tillegg.

Retningslinjene for de samiske grunnskolelærerutdanningene er bygd på forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene.

De samiske retningslinjene er laga ut fra de nasjonale retningslinjene, med tilpasninger og tillegg. Retningslinjene er utfyllende i forhold til forskriften og skal være førende for institusjonenes programplaner.

Retningslinjene skal sikre en samisk lærerutdanning med høy kvalitet i grunnskolelærerutdanningene.

Den enkelte institusjon skal utarbeide programplaner med bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger.

Institusjonenes programplaner skal være i samsvar med forskrift og nasjonale retningslinjer.

Programplanen skal vedtas i institusjonens styre.

For samisk lærerutdanning er det ikke laga egne retningslinjer for de enkelte fag.

I arbeidet med å lage fagplaner vil institusjonene ta utgangspunkt i hovedlinjene i de nasjonale retningslinjene, og samtidig sikre at samiske perspektiv blir sentrale i utdanninga som helhet og i de enkelte fag.

Samiske fagplaner utarbeides av institusjonene, med samarbeid mellom disse der er er aktuelt.