Bekymring vedrørende utslipp fra Nikel

Brev om bekymring vedrørende utslipp fra Nikel i PDF-versjon

La meg først få vise til det gode og mangeårige miljøsamarbeid mellom våre to land, både under den bilaterale miljøkommisjon og gjennom Barentssamarbeidet.

Det var imidlertid med bekymring jeg registrerte meldingene om de svært høye konsentrasjonene av svoveldioksid (SO2) i luften i Nikel by de første ukene av juli i år. Målinger utført av det norske institutt for luftforskning viser at konsentrasjonen i noen timer til sammenligning var ca 20 ganger over de grenseverdiene norske myndigheter har satt for uteluft. Det ble også målt enkelte episoder med økt konsentrasjon av SO2 i luften over Svanvik på norsk side som følge av dette.

Den norske ambassade i Moskva har både i møte med konsernledelsen i Norilsk Nikel 19. juli og i kontakt med russiske fagmyndigheter, blitt informert om at uheldige meteorologiske forhold førte til at konsentrasjonen av svovel hadde steget langt over normalen. Konsernledelsen opplyste at bedriften, i tråd med regelverket, hadde satt i verk tiltak for å redusere produksjonen, og dermed utslippene. Tiltakene hadde imidlertid ikke vært tilstrekkelige til at verdiene sank ned til det normale.

Endrede værforhold gjorde imidlertid at problemet løste seg, og målinger fra stasjonene i Nikel og Svanvik viser nå at konsentrasjonen av SO2  heldigvis er  nede igjen på normalnivået.

Jeg vil likevel påpeke alvoret i situasjonen som oppsto, og den usikkerhet og bekymring som ble skapt. Jeg vil derfor ønske at våre fagmyndigheter i tiden fremover kan samarbeide enda tettere mht til målestasjonene i Nikel og Svanvik som er etablert under vårt bilaterale miljøsamarbeid. Ikke minst vil det være viktig at myndighetene og befolkningen på begge sider av grensen kan varsles om unormale situasjoner og at mottiltak iverksettes.

Rent konkret vil jeg derfor foreslå at våre fagmyndigheter kan møtes tidlig til høsten for å drøfte en styrking og fordeling av arbeidsoppgavene mht målingsnettverket i våre grenseområder. Jeg tror det også ville være hensiktsmessig om våre fagmyndigheter kunne utveksle erfaringer med systemet for såkalt ”Supplementary Control” for å unngå høye svovelkonsentrasjoner ved ugunstige meteorologiske forhold.

Men aller viktigst vil det være at man nå får satt fortgang i gjennomføringen av prosjektet for modernisering av nikkelverket, slik at man når miljømålene om reduksjon av utslipp av svoveldioksid og tungmetaller med minst 90 %.  Avtalen om norsk støtte til moderniseringsprosjektet ble, som du vil være kjent med, undertegnet mellom våre to land allerede i 2001. Forurensningsepisoden i Nikel viser på nytt behovet for å få redusert utslippene fra nikkelverket og oppfylt miljømålene, slik at vi ikke på nytt skal oppleve slike uholdbare situasjoner. Jeg vil derfor få understreke at det haster sterkt med å få iverksatt moderniseringsprosjektet.

Jeg vil her nevne at spørsmål i tilknytning til moderniseringsprosjektet og utslippene fra nikkelverket forventes å stå sentralt under den norske utenriksministers besøk i Kirkenes  i begynnelsen av august.

Jeg ser ellers frem til å få videreføre drøftingen av disse spørsmål med deg når vi møtes i Moskva i høst.


Med vennlig hilsen
Helen Bjørnøy