Den nordiske investeringsbanken (NIB)

Den nordiske investeringsbanken (NIB)

Nøkkeldata

Etablert:

1975

Aksjekapital:

4 mrd euro, hvorav ca 10% innbetalt.

Antall medlemsland:

5

Norsk andel:

20%

Stemmevekt:

20%

Utlånsvolum 1998:

USD 1.572 millioner

Kredittrating:

AAA

Antall eksekutivdirektører:

10

Politisk tilknytning:

Det nordiske samarbeidet

Webside:

www.nib.int/se

Den Nordiske Investeringsbanken (NIB) ble stiftet i 1975 som en felles nordisk internasjonal finansinstitusjon. Et delmål med dannelsen var å styrke og utvikle det nordiske samarbeidet. NIB eies av de fem nordiske land. Banken finansierer sine utlån gjennom låneopptak i det internasjonale kapitalmarkedet, basert på sin kredittverdighet (AAA), som igjen er basert på medlemslandenes innbetalte og garanterte kapital. NIB låner så ut med betingelser under markedsrente. Størstedelen av NIBs utlån har gått til de nordiske land, men NIB er engasjert i om lag 40 land. Bankens utlånsramme er 2,5 ganger grunnkapitalen (10 mrd euro).

NIBs øverste myndighet er styret, som består av to representanter (samt to stedfortredende representanter) fra hvert land. Disse kan sitte i opptil fire år. Formannskapet i styret roterer mellom de fem nordiske landene. Styret leder også den løpende virksomheten, men kan delegere deler av virksomheten til det enkelte land. Styret møtes om lag ti ganger hvert år.

NIB finansierer prosjekter som fremmer det økonomiske samarbeidet i Norden, innen energiforsyning, infrastruktur og forskning. Videre finansierer NIB miljøprosjekter både i Norden og i nærområdene, dvs. Østersjø- og Barentsregionene. NIB gir også støtte til prosjekter som fremmer den økonomiske veksten i overgangsøkonomiene. I tillegg til den ordinære utlånsrammen har NIB bl.a. en egen utlånsramme på 60 millioner euro får lån til Baltikum, og 100 millioner euro til finansiering av miljø-prosjekter i de nordiske nærområder.

I tillegg til å yte lån kan NIB også stå som garantist for prosjekter som oppfyller bankens vilkår.