Norden 2017: Program for utdanning og forskning

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Dette er programmet for utdanning og forskning for Norges formannskap i 2017.

Faksimile

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan, og programmet beskriver hva Norge vil prioritere under formannskapet. Under formannskapet i 2017 vil Norge vil løfte frem barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og medborgerskap.

Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Programmet for utdanning og forskning legger vekt på kompetanse, omstilling og inkludering. 

 I løpet av formannskapet vil det bli satt i gang flere tiltak for å styrke det nordiske samarbeidet innenfor barnehage, utdanning og forskning.

Prioriterte prosjekter

En av hovedsatsingene under det norske formannskapet er et treårig prosjekt om tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge. Prosjektet bygger på det norske 0-24 samarbeidet og skal gi konkrete løsninger på de stadig større utfordringene kommunene i hele Norden møter med å gi opplæring, sysselsetting, helsetjenester, barnevern, bosetting og integrering av utsatte barn og unge under 24 år. 

For voksnes læring er det satt i gang et prosjekt for å kartlegge og utvikle effektive modeller for godkjenning av utenlandske utdanninger og yrkeskvalifikasjoner. Å få bedre oversikt over hvilke ordninger som benyttes i de nordiske landene skal gi raskere og bedre integrering og mer effektiv ressursbruk dersom de nasjonale systemene samordnes når det er hensiktsmessig. 

Andre temaer under formannskapet:

  • ungdom, utdanning, arbeid og psykisk helse
  • økt nordisk språkforståelse i grunnskole og videregående opplæring
  • kvalitet i høyere utdanning i Norden
  • samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyere utdanningsinstitusjoner i Norden
  • samarbeid om åpne prosesser i forskningen – som igjen bidrar til økt deling av data og større nytte av forskningen, samtidig som tillit og etiske problemstillinger er ivaretatt
  • likestilling og etnisk mangfold i høyere utdanning og forskning

Norden er i endring. Verden er mer omskiftelig og dynamisk enn på lenge. Økonomi, klima, demografi og globale utviklingstendenser er noen av faktorene bak dette. 

I vårt formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 ønsker vi å styrke Nordens evne til å møte endringene. Dette skjer gjennom tre pilarer: Norden i omstilling, Norden i Europa, Norden i verden. 

Norden er blant de mest kompetente, innovative og attraktive regioner i verden. Vi deler språk, kultur, verdisyn og interesser med våre naboer og er hverandres nærmeste venner. Nordisk samarbeid og samhold styrker både gjennomslagskraften og evnen vi har til å håndtere vår tids store felles utfordringer. Sammen er vi sterkere, visjonen for det nordiske samarbeidet, sammen med vektleggingen av en nordisk merverdi danner utgangspunktet for det vi gjør sammen. 

Det nordiske samarbeidet på utdannings- og forskningsområdet er omfattende og dypgående, og har lange tradisjoner. Hver dag er det utstrakt kontakt mellom elever, lærere, rektorer, studenter og forskere i Norden. De samarbeider gjennom ulike program og ordninger som Nordplus og NordForsk, eller de utgjør en del av det uformelle nordiske samarbeidet. Under vårt formannskap vil vi arbeide for å bevare, støtte opp om og synliggjøre engasjementet i det nordiske "folk til folk"-samarbeidet. 

Under vårt formannskap vil vi løfte frem utdanningens og forskningens samfunnsmessige betydning, og den effekt samarbeid mellom akademia og næringsliv kan ha på verdiskaping, innovasjon og omstilling. 

Den norske formannskapet vil ta initiativ til et strategisk arbeid på utdanningsområdet der formålet vil være å fornye og forsterke det nordiske utdanningssamarbeidet. 

Vårt mål er at Norden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. 

Jeg ser fram til samarbeidet!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Last ned programmet (pdf)