Forsiden

Brev om utredning om utforming av regionale forskningsfond

Dette bestillingsbrevet om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet (KD) i dialog med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

Kunnskapsdepartementet viser til St.meld. nr. 12 (2006-2007) "Regionale fortrinn — regional framtid" og til Innst.S. nr 166 (2006-2007). Departementet viser videre til regjeringens forslag om opprettelse av regionale forskningsfond i St.prp. nr 1 (2008- 2009) for Kunnskapsdepartementet, og til Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) (gjennomføring av forvaltningsreformen).

Klikk på denne lenken for å lese brevet om videre utredning av regionale forskningsfond