Norsk utviklingssamarbeid med Zambia

Norsk utviklingssamarbeid med Zambia

Zambia er et av Norges sju hovedsamarbeidsland og har vært en av de største mottakerne av norsk bilateral bistand siden 1967. I 2006 ble det i alt utbetalt ca. NOK 408 mill. i norsk bistand til Zambia, hvor av NOK 379 mill. ble forvaltet av den norske ambassaden i Lusaka.

Hovedsektorene for samarbeidet er

  • utdanning
  • økonomisk og demokratisk styresett
  • naturressursforvaltning og miljø.

I tillegg gir Norge generell budsjettstøtte for finansiering av Zambias fattigdomsrettete utviklingsplan. Budsjettstøtten har også som formål å minske belastningen på den zambiske forvaltningen, og å bidra til en mer helhetlig og effektiv styring av landets samlete finansressurser. Vår budsjettstøtte gir oss tilgang til viktige fora som påvirker Zambias samlete utviklingspolitikk og bruk av landets samlete ressurser.

Samarbeidet innen utdanning omfatter støtte til Zambias nasjonale sektorprogram for utdanning (MOESP), som omfatter både primær-, sekundær- og tertiærutdanning. Dette er supplert med et strategisk partnerskap med Kirkens Nødhjelp og Redd Barna, i samarbeid med lokale organisasjoner. Støtten til det nasjonale utdanningsprogrammet skjer i tett samspill med andre givere. Zambia har i tråd med Tusenårsmålene intensjon om full tilgang til grunnskoleutdanning for begge kjønn innen 2015. Mens man hittil har oppnådd gode resultater vedrørende tilgang, så ligger det store utfordringer igjen vedrørende kvalitet. Denne utfordringen er betydelig forsterket gjennom hiv/Aids-epidemien.

En hovedstolpe innen økonomisk styresett er vår støtte til et nasjonalt reformprogram for finansforvaltning. Dette har nære koplinger til norsk langsiktig støtte til utvikling av Zambias riksrevisjon, hvor også den norske riksrevisjon har en viktig fagrolle. Norge er også aktiv i å støtte Zambias anti-korrupsjonsarbeid.

På området demokratisk styresett planlegges aktiv støtte til justissektoren, med særlig fokus på kvinners og fattigfolks rettigheter og tilgang til rettsapparatet. Norge spilte også en sentral rolle i givernes støtte til planlegging og gjennomføring av valget i 2006.

Innen naturressursforvaltning viderefører Norge sin langvarige støtte til forvaltningen av Zambias nasjonalparker og naturreservater med fokus på biologisk mangfold og bærekraftig forvaltning. Dette skjer gjennom det nasjonale viltdirektoratet ZAWA, og er spesielt rettet mot nasjonalparkene South Luangwa og Kafue. Disse har også et stort potensial for turisme og næringsutvikling. Gjennom langsiktig norsk støtte er South Luangwa i dag en av de best forvaltete nasjonalparker i regionen. Innen denne hovedsektoren har Norge det siste året sterkt opptrappet sin støtte for økt matvaresikkerhet, særlig gjennom miljø- og klimatilpasset landbruk for småfarmere.

Viktige gjennomgripende aspekter i all norsk bistand til Zambia er kvinner og likestilling, miljø, hiv/aids og institusjonsutvikling.

Zambia har lenge, i motsetning til mange andre land i regionen, hatt politisk stabilitet. De siste årene har man også oppnådd en god makroøkonomisk stabilitet. Dette sammen med Zambias rikdom på viktige naturressurser som land, vann og mineraler skulle tilsi en betydelig fattigdomsreduksjon. Dette har imidlertid ikke skjedd. Dette er Zambias største utfordring og må få betydning på innretning og tilnærming av bistanden.

Norge prøver å ta konsekvensen av dette ved å endre vår programtilnærming. Dette skjer ved gradvis endring av porteføljen mot klarere fattigdomsrettete tiltak, kombinert med en styrking av vår policy-dialog med myndighetene omkring prioriteringer og ineffektivitet i gjennomføringsapparatet. Mer feltbesøk og økt dialog med viktige lokale utviklingsaktører (inkl. tradisjonelle ledere, fagforeninger, kirken og det bredere sivilsamfunn) vil gi oss større tyngde i en slik policy-dialog.

(Oppdatert februar 2007)