NOU 2000: 1

Et kvotesystem for klimagasser

Et kvotesystem for klimagasser — Virkemiddel for å møte Norges utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen

Les dokumentet