NOU 2002: 17

Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel

Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel — Delutredning nr. 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak

Les dokumentet