NOU 2004: 3

Arbeidsskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

7 Forskrift om ikrafttredelse av lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. Delegering av myndighet

Fastsatt ved kgl. res av 13. oktober 1989. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring trer i kraft 1. januar 1990.

II

(1) Myndighet etter yrkesskadeforsikringsloven § 3 annet ledd til å treffe avgjørelse om at kommune eller fylkeskommune kan unnlate å tegne yrkesskadeforsikring, skal ligge hos Kommunal- og arbeidsdepartementet eller den det gir fullmakt.

(2) Myndighet til å godkjenne forsikringsgivere og forsikringsvilkår etter yrkesskadeforsikringsloven § 4 delegeres til Kredittilsynet.

Til dokumentets forside