NOU 2004: 3

Arbeidsskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

6 Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen

Fastsatt ved kgl. res. 1. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd § 23 og § 25, lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn § 44 første ledd, lov av 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere § 46 nr. 1, lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 30 nr. 1, lov av 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 37 annet ledd, sjømannslov av 30. mai 1975 nr. 18 § 2, lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenestene i kommunene § 6–9, lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 1 annet ledd, lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 1–3 og § 25–15 og lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 9–1. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.

§ 1. Bestemmelsene i EØS-avtalens vedlegg VI punkt 1 (Rfo. (EØF) nr. 1408/1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, med de endringsforordninger som er nevnt i punkt 1) og punkt 2 (Rfo. (EØF) nr. 574/1972 om regler for gjennomføring av Rfo. (EØF) nr. 1408/1971 med de endringsforordninger som er nevnt i punkt 2), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegget selv, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Tilsvarende gjelder for de endringer i avtalens vedlegg VI punkt 1 og 2 som følger av vedlegg 6 punkt 1 til 14 til EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte vedlegg til EØS-avtalen.

Bestemmelsene i følgende lover fravikes i den utstrekning det er nødvendig i henhold til bestemmelsene nevnt i første ledd:

  1. Lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

  2. Lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn

  3. Lov av 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere

  4. Lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere

  5. Lov av 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

  6. Sjømannslov av 30. mai 1975 nr. 18

  7. Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

§ 2. Forskriften trer i kraft 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen fastsatt ved kgl.res. av 25. april 1997 nr. 384 med hjemmel i lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd § 23 og § 25, lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn § 44 første ledd, lov av 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere § 46 nr. 1, lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 30 nr. 1, lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern § 24, lov av 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 37 andre ledd, lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. § 20, sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 2, lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenestene i kommunene § 6–9, lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 1 andre ledd og lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 1–3 og § 25–15.

Til dokumentets forside