NOU 2004: 3

Arbeidsskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

3 Forskrift om frivillig yrkesskadetrygd for elever som ikke er obligatorisk yrkesskadedekket

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 13–10 femte ledd og § 23–6 bokstav d.

§ 1. Skoler og kurs med elever som ikke er obligatorisk yrkesskadedekket, kan tegne frivillig yrkesskadetrygd for elevene. Dette gjelder likevel ikke dersom virksomheten overveiende har et annet formål enn alminnelig undervisning eller yrkesopplæring.

§ 2. Søknad fremmes for trygdekontoret i kommunen der undervisningen foregår.

§ 3. Trygden gjelder fra det tidspunktet trygdekontoret mottar søknaden.

Trygden trer bare i kraft dersom premien er betalt innen fire uker etter at skolen/kurset har mottatt melding om at søknaden er innvilget.

§ 4. Premien utgjør 25 kroner pr. elev som mottar undervisning i løpet av kalenderåret.

§ 5. Skolen/kurset plikter innen 1. februar hvert år å gi trygdekontoret en oppgave over virksomheten og antall elever i foregående kalenderår.

§ 6. Dersom undervisningen fortsetter inn i et nytt kalenderår, opphører den frivillige yrkesskadetrygden dersom det ikke blir betalt ny premie innen 1. februar.

Trygdekontoret kan bestemme at trygden skal opphøre hvis skolen/kurset tross påkrav ikke oppfyller sine plikter overfor trygden.

§ 7. Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.

Til dokumentets forside