NOU 2004: 3

Arbeidsskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

4 Forskrift om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 3–30 femte ledd, § 13–13 tredje ledd og § 23–6 bokstav e. Endret 21 des 2001 nr. 1556, 17 jan 2002 nr. 34.

§ 1. Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere tegnes for minst ett kalenderår.

§ 2. Trygden gjelder fra det tidspunktet trygdekontoret mottok søknaden. Er det søkt om frivillig trygd fra et bestemt framtidig tidspunkt, gjelder trygden fra dette tidspunktet.

Trygden trer bare i kraft dersom premien er betalt innen fire uker etter at vedkommende har fått melding om at søknaden er innvilget.

§ 3. Premien skal betales forskottsvis for hvert enkelt kalenderår.

Årlig premie utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt utenfor tjeneste. Premien for tegningsåret beregnes fra og med den måneden trygden gjelder fra.

Det skal ikke betales premie for inntekter som overstiger 12 ganger grunnbeløpet på det tidspunktet trygden gjelder fra.

Forventet årsinntekt fastsettes i samråd med søkeren og med utgangspunkt i tidligere års pensjonsgivende inntekt eller sykepengegrunnlaget. Inntekten avrundes til nærmeste hele tusen kroner.

§ 4. Når det skal fastsettes antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet etter folketrygdloven § 3–30, § 10–18 og § 11–20, medregnes ikke høyere inntekt utenfor tjeneste enn forventet årsinntekt etter § 3 i denne forskriften.

§ 5. Den frivillige yrkesskadetrygden opphører ved utgangen av kalenderåret dersom premien for det neste året ikke er betalt innen fire uker etter skriftlig påkrav.

Trygdekontoret kan bestemme at trygden skal opphøre hvis vedkommende tross påkrav ikke oppfyller sine plikter overfor trygden. Trygden opphører i alle tilfeller fra det tidspunktet virksomheten opphører. Premie for overskytende tidsrom refunderes ikke.

§ 6. Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.

Til dokumentets forside