NOU 2004: 3

Arbeidsskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

9 Forskrift om delegering av myndighet etter § 3–4 tredje ledd i lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar og § 4 i lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring

Fastsatt ved kgl. res. 1. juli 1994. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

  1. Kongens myndighet etter lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar § 3–4 tredje ledd legges til Kredittilsynet.

  2. Kongens myndighet etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 4 første ledd fjerde punktum legges til Kredittilsynet.

  3. Kongens myndighet etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 4 fjerde ledd legges til Justis- og politidepartementet.

Til dokumentets forside