NOU 2004: 3

Arbeidsskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

2 Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 13–4 første ledd. Endret 28 juli 1997 nr. 902.

§ 1. Yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade

 1. Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.

 2. Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer.

 3. Sykdommer som skyldes strålingsenergi.

 4. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet.

 5. Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.

 6. Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene, samt nevropatier, når sykdommen er framkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere o.l.

 7. Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre. Herunder medregnes også skader på sentralnervesystemet. Videre medregnes sykdom som skyldes forholdene under opphold i trykkammer.

 8. Sykdommer som skyldes smitte

 1. under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff.

 2. under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Følgende sykdommer omfattes:

  1. tuberkulose,

  2. poliomyelitt med lammelser,

  3. difteri,

  4. tyfoidfeber,

  5. paratyfus A,

  6. smittsom gulsott,

  7. mononucleosis infectiosa,

  8. andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd,

  9. serum-hepatitt og sykdommer med liknende infeksjonsmåte, herunder AIDS og HIV-smitte,

  10. paratyfus B, andre salmonelloser og dysenteri når sykdommen etterfølges av en langvarig eller konstant smittebærertilstand.

  11. smitte med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

 3. under arbeid med dyr eller planter som lider av en infeksjon framkalt av vedkommende smittestoff, eller under arbeid med dyre- eller planteprodukter som er infisert av smittestoffet.

 1. Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket.

§ 2. Klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade

 1. Følger av kulde og lav temperatur under arbeid i ishavsstrøk.

 2. Følger av sterk varme og sol under arbeid i tropiske eller subtropiske strøk.

 3. Karantenesykdommer

  • cholera asiatica (kolera)

  • febris flava (gul feber)

  • pestis (pest)

  • variola (kopper).

 4. Malaria.

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.

Til dokumentets forside