NOU 2004: 3

Arbeidsskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

8 Forskrift til lov om yrkesskadeforsikring

Fastsatt ved kgl. res av 13. oktober 1989 (romertall III-VI) med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Jf. EØS-avtalen vedlegg VI punkt 1 og 2 (Rfo (EØF) nr. 71/1408 og Rfo (EØF) nr. 72/574). Endret 8 des 1989 nr. 1194, 12 nov 1993 nr. 1029, 17 des 1993 nr. 1154, 1 juli 1994 nr. 538, 6 nov 1997 nr. 1146, 7 jan 2000 nr. 15.

I. I medhold av lovens § 1 annet ledd (lovens virkeområde).

(1) For utenlandske statsborgere ansatt hos arbeidsgivere som har hovedkontor i utlandet og driver virksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, gjelder yrkesskadeforsikringsloven i den utstrekning arbeidsgiveren plikter å betale arbeidsgiveravgift etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 23–2.

(2) For arbeidstakere ansatt i den norske stat, i en kommune eller fylkeskommune eller i en virksomhet med hovedkontor i Norge som arbeider i utlandet, gjelder yrkesskadeforsikringsloven i den utstrekning:

 1. arbeidsgiveren plikter å betale arbeidsgiveravgift etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 23–2, eller

 2. arbeidstakeren er medlem i folketrygden.

(3) Yrkesskadeforsikringsloven kommer til anvendelse på arbeidstakere ansatt på skip, boreplattformer og andre flyttbare innretninger registrert i norsk ordinært skipsregister og norsk internasjonalt skipsregister. For arbeidstakere som er ansatt på skip, boreplattformer og andre flyttbare innretninger som er registrert i utenlandsk skipsregister, gjelder loven hvis arbeidstakeren er ansatt hos arbeidsgiver i riket. Loven kommer likevel ikke til anvendelse på personer som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomheten ombord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister. Loven kommer heller ikke til anvendelse på utenlandske statsborgere som er:

 1. arbeidstakere på skip registrert i utenlandsk skipsregister, eller

 2. arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister, eller

 3. arbeidstakere hos utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet ombord på skip i utenriksfart.

Arbeidstakere på skip, boreplattformer og innretninger som nevnt i første ledd anses å være i arbeid for sin arbeidsgiver i hele det tidsrommet de er ombord eller oppholder seg på innretninger for bruk i virksomheten. Her medregnes også tid under reise til eller fra arbeidsstedet, dersom transporten skjer i arbeidsgiverens regi, eller er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder også for skip som tilhører staten, men som etter sjøloven § 11 annet ledd siste punktum er unntatt fra registreringsplikt.

(4) Yrkesskadeforsikringsloven gjelder for arbeidstakere ansatt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, uten hensyn til om arbeidsgiveren plikter å betale arbeidsgiveravgift.

Arbeidstakere i virksomhet som nevnt i første ledd anses å være i arbeid for sin arbeidsgiver i hele det tidsrommet de oppholder seg på innretninger for bruk i virksomheten. Her medregnes også tid under reise til eller fra arbeidsstedet, dersom transporten skjer i arbeidsgiverens regi, eller er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade.

(5) Yrkesskadeforsikringsloven gjelder ikke for:

 1. ulønnet arbeid eller ulønnete verv som utføres for privatpersoner eller for private organisasjoner, foreninger m.v.

 2. enkeltstående arbeidsoppdrag som utføres for privatpersoner

 3. arbeid som utføres for privatpersoner når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mindre enn 10 timer pr uke.

(6) Yrkesskadeforsikringsloven gjelder for arbeidstakere som er omfattet av trygdekoordineringsreglene i EØS-avtalen vedlegg VI punkt 1 og 2 så langt det følger av disse reglene, uten hensyn til hva som ellers er bestemt i lovens § 1 første ledd og bestemmelsene i denne forskrift.

II. I medhold av lovens § 4 (nærmere om yrkesskadeforsikringen).

Forsikringsgiver skal anses for godkjent av Kredittilsynet, jf yrkesskadeforsikringsloven § 4, når en forsikringsgiver som har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet etter lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet,

 1. skriftlig underretter Kredittilsynet om at yrkesskadeforsikring i overensstemmelse med vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven vil bli tilbudt, og

 2. samtidig erklærer at forsikringsgiver hefter i overensstemmelse med vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven overfor skadelidte som er dekket av forsikringsordningen.

III. I medhold av lovens § 7 (manglende forsikring).

Når forsikringsgivere skal bære skaden i fellesskap etter yrkesskadeforsikringsloven § 7, er de ansvarlig alle for én og én for alle. Skadesummen skal deles mellom dem i forhold til det premiebeløp for yrkesskadeforsikring som hver forsikringsgiver fikk i siste kalenderår.

IV. I medhold av lovens § 9 (registreringsplikt, innsynsrett).

(1) Det register en forsikringsgiver plikter å føre etter yrkesskadeforsikringsloven § 9, skal inneholde opplysninger om følgende forhold:

 1. yrkesskadens/yrkessykdommens art og omfang

 2. arbeidsstedet hvor yrkesskaden/yrkessykdommen er forårsaket.

Dersom årsaken til yrkesskaden/yrkessykdommen er kjent, skal registeret også inneholde opplysninger om dette.

(2) Kommunal- og arbeidsdepartementet kan gi nærmere regler om hvilke krav som skal stilles til opplysninger i registeret.

Til dokumentets forside