NOU 2006: 5

Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene— Om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 3. desember 2004 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppgave å vurdere en fremtidig depotordning for alt bevaringsverdig arkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. Utvalget avgir med dette sin utredning som inneholder forslag om opprettelse av Norsk helse­arkiv. Dette er tenkt som en nasjonal depotordning som skal ta imot helsearkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten etter at materialet har vært gjort til gjenstand for kassasjon etter regler foreslått av utvalget. Bortsett fra dissens fra ett utvalgsmedlem til det ene kassasjonsforslaget i kapittel 10.2.2 står utvalget samlet bak forslagene i utredningen. Et annet medlem har en tilleggsmerknad i kapittel 15.3.4 om den organisatoriske plasseringen av Norsk helsearkiv.

Oslo 3. april 2006

Ivar Fonnes

Ola Bergslien

Ingvar Engen

Solbjørg Ellingsen Fossheim

Anne-Birgitte Jacobsen

Torbjørn Nystadnes

Anne-Mette Spilling

Gerd Vandeskog

Ragna Hirsch

Til forsiden