NOU 2009: 02

Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.— Utredning nr. 22 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 22, NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv., med utkast til endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven).

Lovutkastet vil først og fremst gjelde for sparebanker og andre finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskaps form, dvs. gjensidige forsikringsselskaper og samvirkeforetak av låntakere (kredittforeninger). Lovutkastet faller i tre deler som foreslås inntatt i nye kapitler 2b til 2d i finansieringsvirksomhetsloven.

Den første delen (utkastet kapittel 2b) omfatter hovedregler om de ulike kapitalformer i finansinstitusjoner, og utkast til et modernisert regelverk om egenkapitalbevis utstedt av sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper og kredittforeninger. Formålet med utkastet til ny lovgivning om egenkapitalbevis er først og fremst å gi finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskaps form tilgang til et egenkapitalinstrument som markedsmessig i hovedsak kan sidestilles med aksjer. Dette er et regelverk som – på samme måte som grunnfondsbevisforskriften – skal gjelde for sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper og kredittforeninger.

Det fremlegges samtidig i utkastet kapittel 2c forslag til ny lovgivning om struktur- og foretaksendringer i finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskaps form, dvs. transaksjoner som gjelder sammenslåing, deling, virksomhetsoverdragelse, avvikling og omdanning av slike institusjoner. Denne del av lovutkastet skal erstatte reglene om omdanning i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-18 til 2-24, men omhandler for øvrig først og fremst selskapsrettslige spørsmål som ikke er regulert i gjeldende finanslovgivning.

Den tredje delen (utkastet kapittel 2d) omfatter forslag til ny lovgivning om finans- og sparebankstiftelser som opprettes i forbindelse med slike struktur- og foretaksendringer, og som skal være eier av egenkapitalbevis og i tilfelle aksjer som utstedes som ledd i slike transaksjoner. Finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-18 til 2-24 inneholder en del regler om stiftelser som opprettes ved omdanning til institusjon i aksjeselskaps form, men utover dette inneholder gjeldende lovgivning ikke bestemmelser om finans- og sparebankstiftelser.

Banklovkommisjonens forslag er enstemmig, men utredningen inneholder enkelte særmerknader.

Oslo 22. desember 2009

Erling Selvig

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Kjersti Elvestad

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Anne-Lise Løfsgaard

Per Melsom

Anne Nesheim Egeberg

Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget

Erling G. Rikheim

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Hilde J. Vihovde

Bente Øverli

Jørgen Keiserud (fungerende hovedsekretær)

Kari Lærum

Lise Ljungmann ­Haugen (hovedsekretær, ­permisjon)

Til forsiden