NOU 2010: 12

Ny klageordning for utlendingssaker

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Klagesaksutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009. I mandatet er utvalget bedt om å vurdere hvordan klagesaksbehandlingen i utlendingsforvaltningen bør organiseres for best å ivareta hensynet til politisk styring, rettssikkerhet, effektivitet og legitimitet.

Bakgrunn for oppnevnelsen er at regjeringen ønsker en ny helhetlig vurdering av organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til ny klagesaksmodell og med utkast til endringer i utlendingsloven og statsborgerloven.

Oslo 29. november 2010

Øystein Mæland

Leder

Tom Christensen

Kristin Ørmen Johnsen

Fauzia Mohamed Hashi

Ørnulf Røhnebæk

Siv Torunn Skagestad

Steinulf Tungesvik

Geir Helgeland

Sissel Leganger

Til forsiden