NOU 2012: 4

Trygg hjemme— Brannsikkerhet for utsatte grupper

Til innholdsfortegnelse

3 Bidrag fra fag- og interessemiljøer

Institusjoner og fagpersoner som etter invitasjon har hatt egne presentasjoner for utvalget (i rekkefølge):

Avdelingsleder Kari Jensen, DSB: Risikogrupper - utfordringer sett fra DSB

Seniorrådgiver Magne Bjerkseth, DSB: Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann

Professor Ove Njå, Universitetet i Stavanger: Risikoanalyse og styring – et bidrag til refleksjon

Seniorforsker Bodil Mostue, SINTEF Teknologi og samfunn / sikkerhet: Brannsikkerhet for særskilte risikogrupper

Adm dir Atle W. Heskestad, SINTEF NBL: Brannsikkerhet for særskilte risikogrupper - virkemidler

Rådgiver/PhD Willy Røed, Proactima AS: Om risikoanalyse – innspill til utvalg som skal gjennomgå brannsikkerhetn til særskilte risikogrupper

Prosjektrådgiver Marita Eik, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS: Sammen for en trygg og sikker framtid. Prosjekt risikogrupper

Brannsjef Egil Øverland, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS: Sammen for en trygg og sikker framtid

Branninspektør Lasse Grahl-Jacobsen, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS: Risikogruppe Asylmottak. Erfaringer ved Tilsyn

Seniorrådgiver Joseph Vasquez, Statens råd for likestilling av funksjonshemmede: Eksempler på brannsikkerhet

Rådgiver Oddvin Farestveit, Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret/Bufdir): Brannrisiko for særskilte risikogrupper. svakheter ved TEK 10, kap 11 – sikkerhet ved brann

Styreleder Kari Aursand, Skadeforebyggende forum: Brannsikkerhet for særskilte risikogrupper

Daglig leder Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum: Brannverninnspill fra Skadeforebyggende forum

Boligpolitisk rådgiver Christian Hellevang, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS): Brannutvalg 12. april 2011 – noen kommentarer

Daglig leder Bettina Thorvik, Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO): Brannsikkerhet for personer med nedsatt funksjonsevne

Nestleder Geir Mosti, Fagforbundet: Brannforebygging

Brannsjef Guttorm Liebe, Brann- og feiervesenet, Skien kommune: Dødsbranner i Skien

Adm dir Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening: Særskilte risikogrupper

Kommunikasjonssjef Håvard Kleppe, Norsk brannvernforening: Særskilte risikogrupper

Seniorrådgiver Roar Løken Lunder, Arbeids- og velferdsdirektoratet: Forebygging / brannverntiltak for eldre og funksjonshemmede sett opp mot hjelpemidler etter folketrygdloven

Seksjonsleder Per Døviken, Drammenregionens brannvesen IKS: Innkvarteringsprosjektet / etatssamarbeid Drammensregionen

Fagdirektør Eva Khan, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): Skader, ulykker og mangfold i befolkningen

Daglig leder Stein Bungum, Fossnes AS (Mottaksdrift): Brann og mottak. En gjennomgang av asylsystemet i forhold til brannsikkerhet

Seniorforsker Anne Steen-Hansen, SINTEF NBL: Orientering om litteraturoversikt – forslag til relevant dokumentasjon

Forsker / adm dir Anders Bergqvist, Universitetet i Karlstad / Brannskyddsföreningen (Sverige): En studie om vilka som omkommer i bränder och under vilka omständigheter det sker

Deputy Chief Fire Officer Mike Hagen, Merseyside Fire and Rescue Service: A balanced strategy. (Why not?)

Utvalget har mottatt skriftlige innspill fra:

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)

Norsk Teknologi, Landsforening for tekniske entreprenørbedrifter (NHO)

Fagforbundet, LO

Hero Norge

Det er avholdt særskilte møter med:

Bygningsteknisk etat representert ved Vidar Stenstad og Tone Rønnevik

Brannfaglig fellesorganisasjon representert ved styreleder Eivind Moen og Bjørn H Tømmerbakk

Til dokumentets forside