NOU 2012: 4

Trygg hjemme— Brannsikkerhet for utsatte grupper

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 19. desember ble det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten for særskilte risikogrupper. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 30. januar 2012

Svein Ludvigsen

(leder)

Terje Olav Austerheim

Nelly M. Drivdal

Anders Eriksen

Einar A. Eriksen

Ståle Fjellberg

Wenche Lyngholm

Ragnhild Queseth Haarstad

Maria Anh Nguyen

Odd A. Rød

Anders Smith

Inger Vold Zapffe

Jacob Kringen

Ragnhild Lunde

Til forsiden