NOU 2012: 4

Trygg hjemme— Brannsikkerhet for utsatte grupper

Til innholdsfortegnelse

1 Ordforklaringer og forkortelser

ALARP: As Low as Reasonably Practicable

Arnested: Sted der brannen har startet. Kan også være et område - arnestedsområdet

Automatisk slokkeanlegg: Mobile eller stasjonære slokkeanlegg basert på vann, skum, pulver eller gass som slokkemedium, med den hensikt å slokke eller kontrollere en brann. Anleggene løser automatisk ut ved brann. Eksempler er:

  • Tradisjonelt sprinkleranlegg: primært brukt for verdisikring

  • Boligsprinkler: Enklere anlegg primært beregnet for personsikring

  • Vanntåkeanlegg: Anlegg som produserer små vanndråper som hurtig omdannes til vanndamp som igjen slokker ved å fortrenge oksygen

  • Slokkegassanlegg: Anlegg med for eksempel inertgass som slokker ved å fortrenge oksygen

BE: Statens bygningstekniske etat (f.o.m 1.1.2012: Direktorat for byggkvalitet)

Boliger beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg:

Brannalarmanlegg: Anlegg for deteksjon og for alarm av brann bestående av branndetektor, alarmgiver, sentralapparat og eventuelt med orienteringstablå. Et automatisk brannalarmanlegg aktiveres ved detektorer. Automatiske brannalarmanlegg har samme funksjonen som en røykvarsler i startbrannleiligheten, men har også en del tilleggsfunksjoner. Et automatisk brannalarmanlegg består av røykdetektorer i alle leiligheter, tilkoblet en brannalarmsentral. Ved deteksjon av røyk gis det varsel til brannalarmsentralen, som videreformidler dette signalet til alarmklokker/ varslingsmedium i alle leiligheter samt til brannvesenets alarmsentral

Branncelle: Avgrenset del av bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen. En boenhet er egen branncelle enten det er en enebolig eller en leilighet i flerleilighetsbygg

Brannseksjoner: Del av en større bygning skilt med seksjoneringsvegg(er) på en slik måte at en brann ikke vil spre seg utover brannseksjonen den startet, med forutsatt innsats fra brannvesenet. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen den startet i

DiBK: Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens byggningstekniske etat)

DLE: Det lokale elektrisitetstilsyn

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flammebrann: Forbrenningsprosess med åpen flamme, der brenselet er i gassfase

HSH: Høgskolen Stord/Haugesund

IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

Komfyrvakt: En komfyrvakt består av en sensor som registrerer om det er fare for overoppheting på komfyren og som kutter strømmen før det oppstår brann

KS: Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Manuelt slokkeutstyr: Husbrannslange som er fast tilknyttet rørnettet og håndslokkeapparat som tilfredsstiller kravene i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NBBL: Norske Boligbyggelag

NBF: Norsk brannvernforening

NBLF: Norsk brannbefals landsforbund

NTNU: Norges teknisk naturvitenskapelige universitet

Omsorgsboliger: Husbanken definerer en omsorgsbolig som en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg og hvor kommunen har tildelingsplikt/rett til boligen

Overtenning: Overgang til en tilstand der alle overflater på brennbare materialer i et rom deltar i en brann

Pbl: Plan- og bygningsloven

Risikoanalyse: Systematisk fremgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til sannsynlighet for og konsekvenser av disse.

Risikoevaluering: Prosess for å sammenligne beskrevet eller beregnet risiko med gitte risikoakseptkriterier

Risikovurdering: Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering

Risikoklasse: Inndeling av brannobjekter ut fra den risiko for skade på liv og helse en brann kan utgjøre

Særskilte brannobjekt: Alle typer brannobjekter som omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven § 13, og er delt inn i følgende kategorier:

A: bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv

B: bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

C: viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

SINTEF NBL as: Norges branntekniske laboratorium, SINTEF.

SSB: Statistisk sentralbyrå

Tilgjengelige boenheter: Nye byggverk med krav om heis skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse

UDI: Utlendingsdirektoratet

UiS: Universitetet i Stavanger

Ulmebrann: Forbrenning i et fast materiale uten flamme og uten utsendelse av lys fra forbrenningssonen.

Velferdsteknologi: Velferdsteknologi er brukerrettede teknologier som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet

VSL: Verdi av statistisk liv

Til dokumentets forside