NOU 2012: 4

Trygg hjemme— Brannsikkerhet for utsatte grupper

Til innholdsfortegnelse

2 Referanser og litteratur

Lover, forskrifter mv.

Lov 27.juni 2008 nr 71. om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

 • Forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift/ TEK 10)

  • Veiledning til forskrift av 26.mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (TEK 10)

 • Forskrift av 22.januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk (byggteknisk forskrift /TEK 97)

  • Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997,

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernsloven)

 • Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften)

  • Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

 • Forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften)

Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

 • Forskrift 6. november 1998 om elektriske lavspenningsanlegg

 • Forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

 • Forskrift 31. oktober 2008 nr. 1164 om elektrisk utstyr

 • Forskrift 29. juni 2007 nr. 830 om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

 • Forskrift 6. juni 2006 nr. 591 om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker

Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

 • Forskrift 16.april 1999 nr. 525 om antennelighet av madrasser og stoppede møbler

 • Forskrift 13.februar 1984 nr. 427 om forbud mot svært brennbare tekstiler

 • Forskrift 21.juni 2007 nr. 687 om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare

Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven - opphevet)

 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

 • Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetene i norsk rett (menneskerettsloven)

Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslaglova)

Litteratur og andre referanser

Abrahamsen, E.B., Røed, W. & Wiencke, H.S. (2009): Forslag til risikoakseptkriterier for tredjeperson. Rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Proactima rapportnr. PS-0294-01-01

Ahrens, M. 2007: U.S. Experience with smoke alarms and other fire detection/alarm equipment. Quincy: National Fire Protection Association.

Andersson, R., Melinder, K., Schyllander, J., (red.) (2006): Säkerhetens bestämningsfaktorer Inblickar i riskutvecklingens drivkrafter Räddningsverket

Andreassen, K. K. (2010): ’Befolkningens størrelse og aldersfordeling’ i E. Mørk (red.) Seniorer i Norge, SSB rapport, 2010http://www.ssb.no/emner/00/02/sa_seniorer/sa120/kap1.pdf

Arbeidsdepartementet (2011): Strategi. Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Vedlegg til Prop. 1 S (2011-2012) – Statsbudsjettet 2012

Aursand, K. (2002): Asta og hennes sikkerhet, Oslo: Kommuneforlaget

Aven, T. (2007): Risikostyring. Grunnleggende prinsipper og ideer, Oslo: Universitetsforlaget

Ball, M. & Bruck,D. (2004): The effect of alcohol upon response to fire alarm signals in sleeping young adults. Conference Proceedings Human Behaviour in Fire, Belfast, UK, 1- September 2004.

Beredskabsstyrelsen (2002): Erfaringsrapport om ældre og brand. Beredskabsudviklingsenheden

Beredskabsstyrelsen (2011a): Taktisk branforebyggelse i de nordiske lande. Workshop i København den 15.-17. november 2010 om holdnings- og adfærdspåvirkende brandforebyggelse i de nordiske lande

Beredskabsstyrelsen (2011b): Presentasjon Nordisk forebyggende møte 21.-23.sept: Ny brandsynsbekendtgørelse. Undersøgelser af kommunernes anvendelse af nye regler

Berg, Vassenden, Gerstad (2010) Innvandrere som risikogruppe i trafikken, IRIS Rapport 2010/079.

Bergen kommune (2009):Informasjon om sprinkling av omsorgsboliger, 12.01.2009, https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-helse-og-omsorg/349/utskrift?artSectionId=349&articleId=34778&mode=printArt,

Bergqvist, A. (2011a): Erfarenheter från Sverige avseende brandsäkerhet för särskilda riskgrupper Presentasjon på brannvernkonferansen, Ålesund 2011

Bergqvist, A. (2011b). Varför dör människor i bostadsbränder? En studie om vilka som omkommer i bränder och under vilka omständigheter det sker. http://lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/2D30197A-3351-4493-90D0 5CED179F80C4/183064/Anders_Bergqvist_100921.pdf

Better Regulations Commission (2006): Risk, Responsibility Regulations: Whose Risk is it Anyway? http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100807034701/http://archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/publications/risk_report.html

Blakseth, A. L. (2011): Brannsikkerhet i omsorgsboliger Bergen brannvesen Presentasjon brannvernkonferansen 2011, 9.-10.mai, Ålesund

Boverket. (2010). Konsekvensutredning av nya brandskyddsregler: Boverket.

Byggfagbladet (2009): nr. 4/2009, http://www.byggfag.org/uploads/byggfag/Byggfagbladet_4-2009.pdf

Butry, D. (2009): Economic Performance of Residential Fire Sprinkler Systems. Fire Technology, 45/1: 117-143.

Caufield, J.D (2003): A correlation between regions of Crime Occurrence, Fire Occurrence and Smoke Detector Protecction Rochester Fire Department, New York, USA

Cooper, M. D. (2000) ‘Towards a Model of Safety Culture’, Safety Science 36/2, 111-136

Cox, S. J. and R. Flin (1998) ‘Safety Culture: Philosophers Stone or Man of Straw?’, Work and Stress 12/3: 189-201.

Departementene ved Justis- og politidepartementet (2009): Regjeringens strategi for forebygging. Fellesskap – trygghet – utjevning.

Douglas, M., & Wildavsky, A. B. (1982). Risk and Culture: An essay on the selection of technical and environmental dangers. Berkeley: University of California Press;

DSB (2003): Brannsikkerhet i ”omsorgsboliger”. Resultat fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål – 2003, Rapport

DSB (2005): Kommunenes oppfølging av brannverntiltak i boliger til pleie- og omsorgsformål. Resultater av spørreundersøkelse våren 2005, Rapport

DSB (2006): Problemnotat – forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler, Notat

DSB (2007): Arbeidsgruppe – Brannsikring av boliger til pleie- og omsorgsformål. Sluttrapport pr. 30. april 2007

DSB (2008a): Aksjon boligbrann Prosjektrapport

DSB (2008b): Hvem brenner det hos? Rapport fra arbeidsgruppen med forslag til forskningsprosjekt i to faser

DSB (2009a): Aksjon boligbrann Prosjektrapport

DSB (2009b): Undersøkelser etter brannen i Stasjonsgata 36 i Drammen den 9. November 2008. DSB-rapport

DSB (2010): Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann - En gjennomgang av DSBs statistikk over omkomne i brann 1986-2009, Rapport

DSB (2011a): Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010. En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Rapport

DSB (2011b): Brannvesenets arbeid med risikogrupper. Rapport fra spørreundersøkelse til brannvesenet om deres arbeid med risikogrupper som er særlig utsatt for brann. Intern rapport

DSB (2012): Instruks for Det lokale elektrisitetstilsyn

Direktoratet for økonomistyring (2010): Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser (utgitt av Statens senter for økonomistyring i 2010)

Dixon, D.R., Bergstrom, R., Smith, M. N. & Tarbox,J. (2010): ‘A review of research on procedures for teaching safety skills to persons with developmental disabilities’, Research in Developmental Disabilities, 31/5.

Duncanson, M.,Woodward, A., and Reid,P. (2001): ‘Sosioeconomic deprivation and fatal unintentional domestic fire incidents in New Zealand 1993-1998’, Fire Safety Journal 37/2.

Evarts, B (2011a): Human Factors Contributing to Fatal Injury. National Fire Protection Association, USA.

Evarts, B (2011b): Physical disability as a factor in home fire deaths. National Fire Protection Association, Fire Analysis and Research Division, USA

Fafo (2007): ’Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo’, Presentasjon av J.H. Friberg, G. Tyldum og J. Napierala på Fafo Østforum seminar 26. februar 2007,http://www.fafo.no/Oestforum/260207/fafo_260207.pdf

Federal Emergency Management Agency (1999a): Fire Risk for the Mobility Impaired Fire Risks Series, FA-204/December 1999

Federal Emergency Management Agency (1999b): Fire Risks for the Deaf of Hard of Hearing Fire Risks Series, FA-202/December 1999

Federal Emergency Management Agency (1999c): Fire Risks for the Blind or Visually Impaired Fire Risks Series, FA-205/December 1999

Feiermesternes landsforening (2009): Feie-/tilsynstjenesten mot 2020. Rapport fra Feiermesternes landsforening. http://www.feiermester.org/styredok/hoveddokument.pdf

Finansdepartementet (2005) Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Flynn, J.D. (2010): Characteristics of home fire victims. National Fire Protection Association, USA

Fløysvik, G. (2010): ’Utfordringer i den daglige driften av asylmottak. Dale Eiendom’, presentasjon på Brannvernkonferansen 2010, 10.-11. mai, Stavanger

Folkehelseinstituttet (2010): Fakta-ark om Eldres helse – 65 og over, http://www.fhi.no/artikler/?id=85146 

Folkeheseinstituttet (2011a): Fakta-ark om alkoholforbruk, http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4576:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:70820::1:6043:2:::0:0

Folkehelseinstituttet (2011b): Fakta-ark om salg av angstempende legemidler og sovemidler, http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,2675:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:88867::1:5569:6:::0:0

Folkehelseinstituttet (2011c): Hvilke faktorer påvirker bruk av legemidler mot psykiske plager? http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,2675:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:87892::1:5569:10:::0:0

Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet/Moderniseringsdepartementet (2000/2005): Utredningsinstruksen med veileder

Glendon, A.I., and Stanton, N.A (2000): ‘Perspectives on Safety culture’, Safety Science 34/1-3: 193-214.

Grahl-Jacobsen, L. (2010): Brannsikkerhet i asylmottak. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Presentasjon på Brannvernkonferansen 2010, 10.-11.mai, Stavanger

Guldenmund, F. W. (2000): ‘The Nature of Safety Culture: A Review of Theory and Research’, Safety Science 34/1-3: 215-257

Hallingdal brann- og redningsvesen IKS og Hallingdal Kraftnett (2008) El og brann hand i hand. Et samarbeidsprosjekt mellom Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS og det lokale el-tilsyn, Rapport http://www.hallingdal-kraftnett.no/editor/resampler.aspx?src=95

Hammond, L. (2010): An Evaluation of the Impact and Value of the Merseyside Fire and RescueService’s ‘School Fire Liaison Officer Scheme’. With Reference to Findings from Parklands High School, Speke. International Research Centre for Investigative Psychology, University of Huddersfield.

Harrami, O. & McIntyre, C. (2006): Fire and fire protection in homes and public buildings. An analysis of Swedish fire statistics and fire protection strategies, Swedish Chemicals Inspectorate (KEMI), National Centre for Learning from Accidents, Swedish Rescue Services Agency. Stockholm, Sweden. www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Rapporter/Rapport1_06.pdf

Haug, W. F. (2010) Universell utforming og rømningssikkerhet. Organisatoriske tiltak – godt nok? Masteroppgave, NTNU

Hausken, A.M, (2011): Epidemiology of anxiolytic and hypnotic drug use in the general population in Norway” doktoravhandling, avdeling for legemiddelepidemiologi, Folkehelseinstituttet

Helse Vest (2007): Nasjonal behandlingstjeneste i avansert brannskadebehandling, Årsrapport http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningsenterrapport.aspx?reportId=67

Helse Vest (2008): Nasjonal behandlingstjeneste i avansert brannskadebehandling, Årsrapport http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningsenterrapport.aspx?reportId=615

Helse Vest (2009): Nasjonal behandlingstjeneste i avansert brannskadebehandling, Årsrapport http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningsenterrapport.aspx?reportId=686

Helse Vest (2010): Nasjonal behandlingstjeneste i avansert brannskadebehandling, Årsrapporthttp://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningsenterrapport.aspx?reportId=812

Henriksen, K, Østbye, L. og Ellingsen D. (red.) (2010): Innvandring og innvandrere 2010 Statistisk sentralbyrå.

Hokstad, P., Jersin, E., Rosness, R., Steiro, T., and Tinnmannsvik R. (2002) Risiko på tvers (RPT). Gjennomgående og helhetlig strategi for risikovurdering på HMS-området, Trondheim: SINTEF-rapport STF38 A01435.

Holborna, P.G., Nolana, P. F, Goltb, J. (2003): ‘An analysis of fatal unintentional dwelling fires investigated by London Fire Brigade between 1996 and 2000’, Fire Safety Journal 38/1 1-42.

Hood, C., Rothstein,H., and Baldwin,R. (2001): The Government of Risk. Understanding Risk Regulation Regimes, Oxford: Oxford University Press.

Horverak, Ø.(2007): Det norske drikkemønsteret. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), 2007. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4576:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:70820::1:6043:2:::0:0

Høstmælingen og Høgberg (2010): ’Grunnlovsfesting av retten til privatliv’, i Jussens venner 45/2: 98-146.

IMDI (2009): Integreringskartet 2009

IMDI (2010): IFAKTA 2010 – Faktahefte om innvandrere og integrering

Inrikesministeriet (2011a):Fire safety in Housing and Self-preparedness’. Presentasjon fra Finland på Nordisk brannforebyggende møte 2010, 21.-23. september.

Inrikesministeriet (2011b): ’Ny räddningslag’. Presentasjon fra Finland på Nordisk brannforebyggende møte 2011, 21.-23. september.

Inrikesministeriet (2011c): ’Brandäkerhet vid asylsökandes mottagningscentraler’. Presentasjon fra Finland på Nordisk brannforebyggende møte 2011, 21.-23. september.

Innst. 153 S (2009-2010) Innstilling fra justiskomiteen om forebygging og brannvesenets redningsoppgaver

Juell-Andersen, A. (2010): ’Asylmottak og forsikring. If Skadeforsikring’, Presentasjon på Brannvernkonferansen 2010, 10.-11. mai, Stavanger

Juritzen og Heggen (2006): ’Omsorgsmakt. Relasjonsnære sondringer mellom makt og avmakt’, i Sosiologi i dag 36/3: 61-80

Jørgensen. A.L.S. og Clausen, S. (2007): ’Aspekter ved funksjonshemmedes levekår. Basert på Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser’http://www.doksenter.custompublish.com/getfile.php/556664.951.pxvdduwppu/Apsekter+ved+funksjonshemmedes+levekår.htm

Kjølsrød, L. (2011) ‘Small country, large welfare states’, I Molven, O. & Ferkis, J. (eds.) Healthcare, Welfare and Law, Oslo: Gyldendal Akademisk

Kittelsaa, A. & Tøssebro, J. (2011): Store bofellesskap for personer med utviklingshemming. Noen konsekvenser. NTNU Samfunnsforskning AS, Rapport 2011, http://naku.no/node/101

Kommunal- og regionaldepartementet (2003): Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Kommunalavdelingen januar 2003, http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/bro/2003/0001/ddd/pdfv/168723-h2140.pdf

Kommunal- og regionaldepartmentet (2007): Statlig styring av kommunesektoren – veileder for arbeidet med tiltak og reformer som berører kommuner og fylkeskommuner (H 2186)

Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (2011): Faktaark - Alene om å konkurranseutsette asylmottak, http://www.ks.no/tema/Internasjonalt/eueos/Alene-om-a-konkurranseutsette-asylmottak/

Kumar B. (2008): The Oslo Immigrant Health Profile. Nasjonalt folkehelseinstitutt, rapport 2008:7. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4576:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:70820::1:6043:2:::0:0

Lamvik og Ravn, 2006: ‘National culture and safety performance - offshore drilling’, Guedes, Soares & Zio (eds.) Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, London: Taylor & Francis.

Leth, P. M (1998): Omkommet ved brann, Ph.d-afhandling, Retsmedisinsk Institut i samarbejde med Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Aarhus Universitet, Danmark

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2009): ’Diskriminering i boligmarkedet’. Årets tilleggspost, http://www.ldo.no/Global/SaLDO%202009/SaLDO_2009_Kap5_Diskriminering_i_boligmarkedet.pdf

Lukes, S. (1974/2005) Power: a Radical View, London: Macmillan

Lundberg, J., Rollenhagen, C. & Hollnagel, E (2009a): ‘What-You-Look-For-Is-What-You-Find – The consequences of underlying accident models in eight accident investigation manuals’, Safety Science 47/10: 1297-1311.

Lundberg, J., Rollenhagen, C. & Hollnagel, E (2009b): En studie av antagenden om olyckor och dess konsekvenser för utredning och åtgärder, Lindköpings universitet & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Miller, I. (2005): Human Behaviour Contributing to Unintentional Residential Fire Deaths 1997-2003. New Zealand Fire Service Commission. Research Report 47, Heimdall Consulting Ltd, New Zealand.

Molden, T.H., Wendelborg, C., Tøssebro, J. (2009): Levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. analyse av levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne 2007 NTNU samfunnsforskning AS

Mostue, B.A.,(2000): Evaluering av tiltak mot brann. Har røykvarslere, håndslokkingsapparater og sprinkleranlegg hatt effekt på brannsikkerheten i Norge? SINTEF NBL as Rapport

Mostue, B.A, Stenstad, V. (2005): Brannskadeutviklingen i Norge sammenlignet med andre nordiske land SINTEF NBL as Rapport

Mostue, B.A, og Danilsen,U. (2007): ”Bygg for alle” – Lik brannsikkerhet for alle? Universell utforming av byggverk og brannsikkerhet – Del 1 SINTEF NBL as Rapport

Mostue, B.A. (2008a): Brannskadeutviklingen i Norge – Tiltak for å redusere brannskadene

Mostue, B.A. (2008b): Universell utforming av bygninger og brannsikkerhet. Kostnader for tiltak og muligheter for assistert evakuering SINTEF NBL as Rapport

MSB (2010): En nationell strategi för att stärka brandskyddet gennom stöd til enskilda. Redovisning av uppdrag (Fö2009/2196/SSK, 2009-11-05) https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Regeringsuppdrag-brandskydd/

MSB (2011a): Olycksundersökningar brandutredningar och insatsrapporter. Presentasjon Nordisk brannforebyggende møte 21.-23.september

MSB (2011b) Rimelig brandskydd i olika boendemiljöer. Presentasjon påNordisk brannforebyggende møte 2011, 21.-23. september

MSB (2011c): Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer. Redovisning av uppdrag (Fö 2009/1961/SSK, 2010-04-10) Avdelingen för risk och sårbarhetsreducerande arbete

Multiconsult (2011): Konsekvensutredning risikoreduserende tiltak. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

National Fire Protection Association, USA (2010): Demographic and other characteristics related to fire deaths or injuries. Fire Analysis and Research Division

NBBL (2009): HMS og brannvern i boligselskaper – Resultater fra spørreundersøkelse, for Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet TrygVesta

NBF, DSB & Gjensidige (2009): Brannvern i skolen. Prosjektrapport 2009,Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen:

Noack, T. & Seierstad, A. (2003): ’Utviklingen i samliv: Heller jeg enn vi?’ Artikkel fra SSB, http://www.ssb.no/ssp/utg/200303/03/

Nordbakke og Assum (2008): Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet, TØI Rapport 988/2008

Norsk brannvernforening (2009): Brannvernuka 2009 Prosjektrapport

Norsk brannvernforening (2010): Spørreundersøkelse om brannvern på asylmottak

Norsk brannvernforening (2011): Spørreundersøkelse om brannsikkerhet for særskilte risikogrupper Målgruppe: helse og sosialetater i Norge

Norsk brannvernforening (2011): Spørreundersøkelse om brannsikkerhet for særskilte risikogrupper Målgruppe: brannvesen i Norge

NOU 1993: 22 Pseudonyme registre

NOU 1997: 17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester

NOU 2001:22 Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

NOU 2003:24 Mer effektiv bygningslovgivning 1

NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsordning. Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialetatens tjenester

NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle

NOU 2005:12 Mer effektiv bygningslovgivning 2

NOU 2009:1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK

NOU 2010: 15 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpetilbud

NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere.

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

NS-ISO 31000:2009 - Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer

OECD (2010): Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk, Paris: OECD Reviews of Regulatory Reform

Orrainen, M. (2011): Fire deaths in Finland SPEK, Presentasjon på brannvernkonferansen 2011, 9.-10.mai, Ålesund

Pettersen, A-M. og Wyller, T.B. (2005): Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Norge – med blikk mot Sverige og Danmark. Sammenstilling av kartleggingsundersøkelse foretatt av Sosial- og helsedirektoratet.

Produkt- og elektrisitetstilsynet (2000a): Elsikkerhet 58, desember 2000 Årgang 30

Produkt- og Elektrisitetstilsynet (2000b): Fakta-ark. Boligeiers ansvar for det elektriske anlegget, http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Tidligere/Andre/ansv%20for%20elanlegg.pdf

Prop. 1 S (2011-2012) Arbeidsdepartementet

Prop. 1 S (2011-2012) Helse- og omsorgsdepartementet

Proulx, G. (2002): Cool under fire. NRCC-45404. Fire Protection Engineering, No. 16, Fall 2002

Ragin, C. & Amoroso, L.M. (2010): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method. Pine Forge Peess

Ramsberg, J.A.L. & Sjöberg, L. ‘The Cost-Effectivenes of Lifesaving Interventions in Sweden’, Risk Analysis, 17/4: 467-478Räddningsverket 2006: Säkerhetens bestäminigsfaktorer NCO 2006:6

Räddningsverket (2001): Dödsbränder i Sverige 1988-2000. Analys och konstruktion av en databas. Karlstad: Räddningsverket

Riksrevisjonen (2009): Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelse - Dokument nr. 3:10 (2008–2009)

Rayner, S. (1992): ‘Cultural Theory and risk analysis’, i S. Krimsky & D. Golding (eds.), Social Theories of Risk (pp. 83-115)

Reason, J. (1997) Managing the Risks of Organizational Accidents, Aldershot: Ashgate.

Runyan, C. W., Bangdiwala, S.I., Linzer, M.A., Sacks, J.J. & Butts, J. (1993): ‘Risk factors for fatal residential fires’, Journal Fire Technology, 29/ 2

Sageberg, F. (2007): Høyrisikogrupper i trafikken, Transportøkonomisk institutt, TØI-rapport 1131/2011

Sandvik, L. (1999): Prosjektrapport ”Samfunnet og brannhyppighet”. Tønsberg: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE)

Sandvik, L. (2001): Risikofaktorer for boligbrann i Norge, med spesiell vekt på persondata. Tønsberg: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE)

Schartum, D. W. & Bygrave, L. A. (2004) Personvernet i informasjonssamfunnet. En innføring i vern av personopplysninger . Bergen: Fagbokforlaget

Shaw, N. (2010). Operational Assessment Peer Review. DRAFT.: Improvement and Development Agency.

Slovic, P. (2000): The perception of risk, Earthscan Publications

Smart, R., & Loader, P. (2008). Merseyside Fire and Rescue Service. HFSC Research Study. Finalreport.: Process Evolution Limited

Somalisk utviklingsforum (2006): Mølla kompetansesenter/Leieboerforeningen. Informasjon, Samarbeid, Dialog. Somaliere i Norge noen erfaringer http://www.lbf.no/publish/archive/100/7842/SOMALIERE%20I%20NORGE%20_SKJERM%20_200306.PDF

Smedt, S. (2011): Fem seniorers opplevelse av å få forebyggende hjemmebesøk. Masteroppgave i Helsefag Universitetet i Tromsø.

Statens vegvesen (2011): Høyrisikogrupper i vegtrafikken Samlerapport, Vegdirektoratet, Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Mars 2011

Statistisk sentralbyrå (2009): Fakta-ark, Befolkningsframskrivinger, nasjonale og regionale tall 2009-2006 – Høy befolkningsvekst framover, http://www.ssb.no/folkfram/arkiv/art-2009-06-11-01.html

Statistisk sentralbyrå (2011): Tema innvandring og innvandrere, http://www.ssb.no/innvandring/main.shtml

Statskonsult (2006): Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning – om sikring av hensiktsmessige løsninger for personer med tilgjengelighetsproblemer i egen bolig. Rapport 2006: 08.

Steen-Hansen, A. (1995): Dødsfall som følge av brann i bygninger – en analyse av dødsbranner i perioden 1978 – 1992. SINTEF NBL

Steen-Hansen, A., Kristoffersen, B. (2007): Hvor brannsikre er stoppete møbler og madrasser? SINTEF NBL rapport

Steen-Hansen, A, Haugen, K. E., og Stensaas, J.P., (2009): Vurdering av feie- og tilsynstjenesten – hovedprosjekt SINTEF NBL rapport

Steen-Hansen, A., Heskestad, A.W., Mostue, B.A, Stensaas, J.P (2010): Brannsikkerhetsnivået i sykehjem og pleieinstitusjoner for eldre SINTEF NBL as Rapport

Steen-Hansen, A., Heskestad, A.W (2010): ’Innspill til arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010’. SINTEF NBL, Presentasjon i arbeidsgruppemøte 2010

Steen-Hansen, A. (2011): Litteraturoversikt – forslag til relevant dokumentasjon for brannsikkerhet til særskilte risikogrupper SINTEF NBL, Notat

Steen-Hansen,A., Storesund, K. (2011a): Brannsikkerhet for risikogrupper – en kunnskapsstatus SINTEF NBL Rapport nr A11121.

Steen-Hansen,A., Storesund, K (2011b): Brannsikkerhet for risikogrupper – effekt av tiltak SINTEF NBL Notat

St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer

St.meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

St.meld nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver

St.meld.nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring

Stenstad, V., & Ebbesen, C. (2004). Boligsprinkling i en eldre murgård. Evaluering av pilotprosjekt.Oslo: Norsk Byggforskningsinstitutt (Byggforsk).

Stensaas, J. (2006): Brann i omsorgsbolig i Trondheim 6. desember 2005, SINTEF NBL rapport A06101

Stølen, R., Steen-Hansen, A., Stensaas, J.P & Sesseng.C., (2011): Brann til middag? Undersøkelse av sikringstiltak mot branner på komfyr, SINTEF NBL Rapport http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/FoU/NBL_A11111.pdf

Søderstrøm, K. (2011): ’Brannsikkerhet for omsorgsboliger i Bergen’, Bergen bolig-og byfornyelse Presentasjon på brannvernkonferansen 2011, 9.-10.mai, Ålesund

Thomas, I. & Bruck, D., (2011): Smoke Alarms in Dwellings: Occupant Safety Through Timely Activation and Effective Notification, Centre for Environmental Safety and Risk Engineering Victoria University, Melbourne Australia. Proceedings 2011 Suppression, Detection and Signaling Research and Applications – a Technical Working Conference (SUPDET 2011) March 22-25, 2011 Doubletree Resort, Orlando, Florida

Thorbjørnsen, S. O. (1993): ’Hva er et menneskelig verdt? Etiske perspektiver på livsverdi og risikovurdering i økonomisk teori’, i Kirke og samfunn. Tidsskrift for Teologi og Kirke 3/1993

TNS Gallup (2010): Befolkningens holdninger til brannsikkerhet i bolig. Rapport til DSB

Tornsjø, B. (2010): ’Brannsikkerhet – produkter i boliger’. DSB, Presentasjon fra for Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 19.04.2010

Trondheim kommune (2008): ’Trondheim satser på brannvern, i Sytti pluss’. Informasjon til seniorer i Trondheim. Nr. 2 November 2008 – 1. årgang, http://www.trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=18851

UDI (2003): Brev til landets mottak og driftsoperatører 03.07.2003: Brannsikkerhet i statlig mottak www.udi.no

UDI (2008): Fakta-ark, Asylmottak, http://www.udi.no/Sentrale-tema/Asylmottak/

UDI (2010a): Årsrapport 2010. Tall og fakta

UDI (2010b): Fakta-ark, UDIs styringsansvar for mottak,http://www.udi.no/Sentrale-tema/Asylmottak/Ansvar-og-roller-i-mottakssystemet/UDIs-styringsansvar-for-mottak/

UDI (2011a): Fakta-ark, retningslinjer for mottakene, http://www.udi.no/Sentrale-tema/Asylmottak/Retningslinjer-for-mottakssystemet/

UDI (2011b): Fakta-ark, Etablering og avvikling av mottaksplasser, http://www.udi.no/Sentrale-tema/Asylmottak/Etablering-av-mottak/

Veisten, K., Flügel, S., & Elvik, R. (2010). Den norske verdsettingsstudien. Ulykker - Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader. Oslo: Transportøkonomisk institutt, TØI-rapport 1053c/2010.

Vaa, T., Assum, T., Ulleberg, P., & Veisten, K. (2004): Effekter av informasjonskampanjer på adferd og trafikkulykker – forutsetninger, evaluering og kostnadseffektivitet. Oslo: Transportøkonomisk institutt, TØI-rapport 727/2004.

Walhovd, K. B. & Fjell, A. M. (2008): ’Strukturell MR og kognitiv funksjon: Hvordan henger endringer i hjerne og kognisjon sammen?’, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45/ 9: 1124-1132

Til dokumentets forside