NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn

Det livssynsåpne samfunn — En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Les dokumentet

Utrykt vedlegg

Følg saken Saksgang: Helhetlig lov om trossamfunn

 • Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

  Høring | Kulturdepartementet

  Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 31.12.2017

 • Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

  Høring | Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.08.2013

 • NOU 2013: 1 - Det livssynsåpne samfunn

  NOU | Kulturdepartementet

 • Gravferdsloven

  Lov | Kulturdepartementet

  Gravferdsloven har regler om gravplasser og krematorier, om gravlegging og kremasjon, gravminner, feste av grav og spredning av aske.

  Se loven på lovdata.no

 • Kirkeloven

  Lov | Kulturdepartementet

  Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.

  Se loven på lovdata.no

 • Ekteskapsloven

  Lov | Barne- og familiedepartementet

  Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om tilskott til livssynssamfunn

  Lover | Kulturdepartementet

  Livssynssamfunn som ikkje krenkjer rett og sømd, kan krevje årleg tilskot frå rikskassen.

  Sjå lova på lovdata.no

 • Lov om trudomssamfunn og ymist anna

  Lover | Kulturdepartementet

  Alle har rett til å driva religiøs verksemd åleine eller saman med andre, og til å skipa trudomssamfunn når rett og sømd ikkje vert krenkt.

  Sjå lova på lovdata.no