NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn

Det livssynsåpne samfunn — En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Les dokumentet

Utrykt vedlegg

Følg saken Saksgang: Helhetlig lov om trossamfunn

 • Høring

  Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

  Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 31.12.2017

  Kulturdepartementet

 • Høring

  Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

  Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 30.08.2013

  Kulturdepartementet

 • NOU
 • Lov

  Gravferdsloven

  Gravferdsloven har regler om gravplasser og krematorier, om gravlegging og kremasjon, gravminner, feste av grav og spredning av aske.

  Se loven på lovdata.no

  Kulturdepartementet

 • Lov

  Kirkeloven

  Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.

  Se loven på lovdata.no

  Kulturdepartementet

 • Lov

  Ekteskapsloven

  Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør.

  Se loven på lovdata.no

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Lover

  Lov om tilskott til livssynssamfunn

  Livssynssamfunn som ikkje krenkjer rett og sømd, kan krevje årleg tilskot frå rikskassen.

  Sjå lova på lovdata.no

  Kulturdepartementet

 • Lover

  Lov om trudomssamfunn og ymist anna

  Alle har rett til å driva religiøs verksemd åleine eller saman med andre, og til å skipa trudomssamfunn når rett og sømd ikkje vert krenkt.

  Sjå lova på lovdata.no

  Kulturdepartementet