NOU 2016: 10

Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Til innholdsfortegnelse

2 Sammendrag

Resultatene fra utvalgets undersøkelser gjennomgås i kapittel 6. Etter utvalgets syn viser disse at det bør opprettholdes et krav om sikkerhetsstillelse i bustadoppføringslova § 12, se kapittel 7.2. Utvalget mener imidlertid at det er behov for enkelte endringer av dagens regelverk.

Utvalget mener at garantiordningen bør kunne suppleres med en ordinær skadeforsikringsordning, se kapittel 7.3. Formålet med å innføre en slik sidestilt forsikringsordning er ikke å utvide forbrukerens krav på utbetaling, men først og fremst å øke konkurransen i markedet ved å gi nye aktører innenfor forsikringsbransjen mulighet til å tilby et parallelt produkt til entreprenører.

Videre har et enstemmig utvalg funnet at sikkerhetsstillelsens lengde etter overtakelse bør reduseres fra fem til to år. Den potensielle kostnadsreduksjonen ved en slik endring vil kunne være betydelig, samtidig som forbrukerbeskyttelsen ikke antas å bli svekket i særlig grad, se kapittel 7.4.4.1.

Sikkerhetsstillelsens størrelse har utvalgets flertall av ulike grunner ikke funnet grunn til å endre. Utvalgets mindretall ønsker på sin side å øke sikkerhetsstillelsens størrelse etter overtakelse fra fem til ti prosent, se kapittel 7.4.4.2.

Utvalget tiltrer Justisdepartementets forslag i Prop. 108 L (2015–2016), men med visse justeringer. Det foreslås å innføre en uttrykkelig regel om at entreprenørens plikt til å stille sikkerhet inntrer ved avtaleinngåelse med mindre entreprenør eller forbruker har tatt visse forbehold, se kapittel 7.4.4.3. Utvalget har et annet syn enn departementet på spørsmålet om forbrukerens hevingsrett og rett til tilbakehold av vederlag. Utvalget mener at dagens regler på disse punktene bør videreføres uendret, se kapittel 7.5.

Fordi utvalget har sett tendenser til omgåelse av regelen om garantistillelse i bustadoppføringslova § 12, mener et enstemmig utvalg at det bør innføres en ny bestemmelse i avhendingslova som pålegger sikkerhetsstillelse ved salg av nyoppført bolig. Forslaget forklares nærmere i kapittel 7.6.2.

Til toppen
Til dokumentets forside