NOU 2016: 11

Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Til innholdsfortegnelse

17 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Paragraf

Omtale

§ 1-1

11.7.3

§ 1-2

11.7.3 og 9.4.1

§ 1-10

11.7.3

§ 1-12

3.6.10

§ 2-1

8.3.1

§ 2-2

8.3.1

§ 2-3 første ledd

6.6.1

§ 2-3 annet ledd

6.6.3

§ 2-3 tredje ledd

6.6.4

§ 2-4

4.10

§ 2-5

7.4

§ 2-6

8.3.5

§ 2-7

9.2.3

§ 4-16

11.7.4

§ 5-1

11.7.4

§ 6-14

11.7.4

§ 6-15

11.7.4

§ 6-16

11.7.4

§ 6-17

11.7.4

§ 6-27

Ordlyden er endret, for å legge den tettere opp til ordlyden i regnskapsdirektivet artikkel 16 nr. 1 bokstav e. Dette innebærer ikke en materiell endring.

§ 6-28

Ordlyden i første ledd «medlemmer av styret og daglig leder» er endret til «medlem av styre, ledelses- og kontrollorgan». Dette legger ordlyden tettere opp til ordlyden i regnskapsdirektivet artikkel 17 nr. 1 bokstav r tredje ledd, jf. artikkel 16 nr. 2. Endringen kan innebære en viss utvidelse av personkretsen som følge av tilpasningen av bestemmelsens ordlyd til direktivforpliktelsen.

§ 6-43

Ordlyden i første ledd «daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen» er endret til «medlem av styre, ledelses- og kontrollorgan». Dette legger ordlyden tettere opp til ordlyden i regnskapsdirektivet artikkel 17 nr. 1 bokstav d. Endringen kan innebære en viss utvidelse av personkretsen som følge av tilpasningen av bestemmelsens ordlyd til direktivforpliktelsen.

§ 6-45

8.3.5

§ 7-1

8.3.1

§ 7-2

6.6.2 og 8.3.1

§ 7-19

Bestemmelsen er omformulert for å gjøre innholdet tydeligere.

§ 7-20

Ordlyden «ledende personer» er endret til «medlemmer av styre, ledelses- og kontrollorgan». Dette legger ordlyden tettere opp til ordlyden i regnskapsdirektivet artikkel 28 nr. 1 bokstav c. Endringen i ordlyd er ikke ment å innebære noen materiell endring.

§ 8-2

8.3.5

§ 9-1

3.6.4

§ 9-2

3.6.6

§ 9-3

3.6.7

§ 9-4

3.6.8

§ 9-5

3.6.2 og 3.6.3

§ 9-6

3.6.9

§ 9-7

3.6.10

§ 9-8

3.6.4, 3.6.5 og 7.5

§ 10-1

7.5

§ 10-2

7.5

§ 10-3

7.5

§ 10-4

7.5

§ 10-5

7.5

§ 12-1

Endret straffebestemmelse har trådt i kraft etter at lovforslaget i delutredning I ble fremlagt (1. oktober 2015)

§ 13-2

7.5

Til dokumentets forside