NOU-er

NOU 2016: 11

Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Regnskapslovutvalget, oppnevnt 19. september 2014, ble bedt om å avgi to utredninger. Den første delutredningen (NOU 2015: 10) ble avgitt i juni 2015, og den inneholdt forslag til ny regnskapslov som gjennomfører EUs nye regnskapsdirektiv. Den andre delutredningen tar for seg en rekke enkelttemaer som utfyller dette lovforslaget. Det mest omfattende av disse temaene gjelder årsberetningen. Utvalget foreslår at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning i det hele tatt, mens omfanget av årsberetningen for andre regnskapspliktige vil variere med størrelsen av foretaket. Utvalget legger opp til en omfattende liberalisering av adgangen til å velge et regnskapsår som er forskjellig fra kalenderåret. I forlengelsen av dette foreslås en del endringer i ordningen med pliktig innsending til Regnskapsregisteret. Utredningen inneholder også en vurdering av hvordan norsk deltakelse i arbeidet med internasjonal regnskapsutvikling bør organiseres.

Les dokumentet