Høring - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Finansdepartementet sender på høring Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2016

Vår ref.: 16/3233 PF

Finansdepartementet sender på høring Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Utredningen ble overlevert Finansdepartementet 24. juni 2016. Regnskapslovutvalget behandler her blant annet spørsmålet om innholdet i årsberetningen og reguleringen av regnskapsåret.

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr. e-post til lia@fin.dep.no for å få et fysisk eksemplar av utredningen oversendt.

Høringsfristen er 17. november 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets nettsider.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende etater, medlemsorganisasjoner mv.  

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres ForeningNTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirsentralen
Økokrim
Økonomiforbundet