NOU 2016: 18

Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 19. september 2014 et utvalg for å utrede lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk i Norge. Utvalget avgir med dette sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Trondheim 10. oktober 2016

Bård Magne Pedersen (leder)

Finn-Arne Schanche Selfors

John Roald Karlsen

Elin Fjellheim

Jens Johan Hjort

Ellen Katrine O. Hætta

Frøydis Nystad Nilsen

Jon Todal

Inga Lill Sigga Mikkelsen

Ane Berge Tobias (sekretariatsleder)

Liss-Ellen Ramstad

Iris Nathalie Wigelius

Elisabeth Grøvan Ruud

Til forsiden